Rada Ministrów przyjęła wreszcie wczoraj projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zakłada on m.in. wprowadzenie dodatkowego typu zezwolenia – na pracę sezonową – które będzie wydawane przez starostę. Na jego podstawie cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Przy czym procedura, wzorowana na tej obowiązującej, zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, tj. możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń (w drodze decyzji zaskarżalnej do ministra właściwego ds. pracy) i obowiązek informowania o podjęciu lub niepodjęciu zatrudnienia przez cudzoziemca.
– Mamy wątpliwości związane z prawem uznania przez starostę, iż oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zostało złożone dla pozoru – komentuje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP. I dodaje, że przepis nie zawiera żadnych kryteriów będących podstawą do takiej decyzji.
– Uznaniowość będzie miała wpływ na odmowę wpisu, a w konsekwencji uniemożliwi pracodawcy zatrudnienie cudzoziemca. Jest to o tyle problematyczne, że w każdym powiecie przesłanki uznania, iż oświadczenie zostało złożone dla pozoru, mogą być inne. Nie sprzyja to spójności prawa i bezpieczeństwu prawnemu pracodawców i przedsiębiorców – przekonuje Żukowska-Czaplicka.
Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Wyniesie ona 30 zł. – Uważamy, że ustanowienie niewygórowanej opłaty na poziomie 30 zł jest do zaakceptowania. Jednak określenie jej górnej granicy w przypadku pozostałych wniosków jako 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 200 zł w 2017 r.) oznaczać będzie wyższe koszty po stronie pracodawców – wskazuje Wioletta Żukowska-Czaplicka. Podkreśla, że oprócz nałożenia wielu wymogów formalno-prawnych będą oni musieli liczyć się również z określonymi kosztami. Dla niektórych, którzy planują przyjąć do pracy znaczną liczbę pracowników z zagranicy, może to stanowić istotną barierę. – Należy pamiętać, że podczas półrocznego pobytu cudzoziemca konieczna jest średnio przynajmniej jedna zmiana danych w oświadczeniu. Z tego względu opłaty za wnioski związane z jednym cudzoziemcem w rzeczywistości nie będą wynosić 30 zł, ale 60 zł lub 90 zł, co automatycznie podwyższy koszty po stronie pracodawcy – zauważa.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Natomiast do końca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do prac w Sejmie