Rząd chce wprowadzić zakaz pełnienia funkcji w zarządach polskich związków sportowych przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL.
Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, który wczoraj przyjął rząd. Tym samym wpływ na polski sport utracą osoby, które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1575). Wprowadzenie takiego zakazu zostało połączone z obowiązkiem składania przez członków zarządów związków sportowych oświadczeń lustracyjnych za okres od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
Jednocześnie projekt wprowadza rozwiązania mające zwiększyć przejrzystość działania związków np. przez zakaz łączenia członkostwa w zarządzie takiej organizacji z pracą w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub funkcją trenera kadry narodowej czy pracę w sztabie szkoleniowym w tej samej dyscyplinie. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie też mógł posiadać akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych.
Równocześnie dokument przyjęty przez rząd ma porządkować zasady przyznawania stypendiów sportowych. Obecnie nie ma możliwości przyznania takiego wsparcia, gdy członek kadry narodowej z przyczyn niezależnych od siebie nie uzyska wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium. Po zmianach minister sportu w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł przyznać taką pomoc na okres 12 miesięcy. Jej wysokość będzie odpowiadać stypendium za zajęcie 8. miejsca w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.
Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd