Jeden z pracowników naszej firmy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. ZUS przyznał mu to świadczenie na rok. Jednak po trzech miesiącach rozwiązaliśmy umowę o pracę z tym pracownikiem. Czy jako płatnik mamy obowiązek poinformować o tym ZUS, czy pracownik sam powinien się zgłosić do ZUS w celu dalszego wypłacania zasiłku? Jakie ewentualne druki należy przesłać do organu rentowego?
W tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do przedłożenia do ZUS wypełnionego druku ZUS Z-3 o wysokości i rodzaju poszczególnych składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub też z faktycznego okresu ubezpieczenia przed miesiącem powstania niezdolności do pracy. Ubezpieczony musi przedłożyć w ZUS wypełnione oświadczenie na druku ZUS Z-10. [schemat]
Pracodawca, wypełniając formularz ZUS Z-3, wpisuje tylko te składniki, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie chorobowe i które równocześnie są wliczane do podstawy wymiaru świadczenia. Prawidłowe wypełnienie formularza ma istotne znaczenie, ponieważ decyduje o wypłacie świadczenia przez ZUS.
Z kolei druk ZUS Z-10 wypełnia ubezpieczony ubiegający się w ZUS o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia. Aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego po zakończeniu umowy, nie można uzyskiwać innych dochodów, dlatego też w celu ustalenia tego przez ZUS należy przedłożyć stosowne oświadczenie.
Zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje osobie, która:
● ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
● kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
● jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
● podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Jeśli po przyznaniu świadczenia okaże się, że któraś z tych okoliczności miała miejsce, ubezpieczony zostanie zobowiązany do zwrotu świadczenia rehabilitacyjnego.
Co powinna zawierać informacja od pracodawcy
● dane ewidencyjne płatnika składek, które powinny być zgodne ze zgłoszeniem do ZUS na druku ZUS ZPA lub ZUS ZFA,
● dane ewidencyjne pracownika, które powinny być zgodne z tymi, które zostały wpisane w zgłoszeniu ZUS ZUA,
● okres ubezpieczenia,
● okresy niezdolności do pracy, które mają wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia, w tym informacja na temat niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
● informacja na temat zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, jeżeli jest ono dołączone do ZUS Z-3,
● liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy,
● informacje na temat składników wynagrodzenia pracownika, które wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń,
● informacje na temat zawartych umów cywilnych,
● inne informacje, które mają wpływ na prawo do świadczeń.
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.).
Par. 2.1.1. i par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 444 ze zm.).