Samorząd może utworzyć placówkę dziennego pobytu dla starszych osób w obiekcie, który jest siedzibą innych podmiotów. Ważne jest, aby wydzielone w nim pomieszczenia spełniały kryteria lokalowe wyznaczone przez program Senior+.
Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w związku z tegoroczną edycją konkursu Senior+. W jego ramach, do 13 marca gminy i powiaty mogą składać wnioski o przyznanie budżetowej dotacji na założenie Dziennego Domu lub Klubu Senior+ oraz na pokrycie miesięcznych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały w ubiegłych latach. Samorządy mają jednak wątpliwości związane z zasadami ubiegania się o wsparcie oraz zakładaniem placówek dziennej opieki. Dotyczą one m.in. umiejscowienia placówek Senior+. Jak wskazuje resort rodziny, nie ma przeszkód do tego, aby Dzienny Dom oraz Klub Senior+ znajdowały się w wyodrębnionych pomieszczeniach obiektu, który jest siedzibą dla innych podmiotów. Nie jest natomiast dopuszczalne rozdzielenie Dziennego Domu lub Klubu Senior+ na kilka budynków.
Kolejna kwestia, która nie jest jasna dla samorządów dotyczy tego, czy w sytuacji, gdy chcą uruchamiać placówkę w partnerstwie, np. z organizacją pozarządową, to obiekt, w którym będą spotykać się seniorzy może stanowić jej własność. Jak wskazuje MRPiPS, co do zasady w programie kładziony jest nacisk na trwałość realizowanego projektu, za którą odpowiada jednostka samorządowa. Jeśli uzna, że organizacja partnerska daje rękojmię takiej trwałości, to nieruchomość może stanowić jej własność. Możliwe jest też takie rozwiązanie, w którym budynek będzie przedmiotem długoterminowej dzierżawy na rzecz gminy lub powiatu.
W związku z tym, że w niektórych samorządach funkcjonują dzienne domy pobytu, to włodarze zastanawiają się, czy mogą starać się o dofinansowanie bieżącej działalności. Resort informuje, że co do zasady program Senior+ jest nastawiony na tworzenie nowych domów i klubów. Dlatego najpierw trzeba je założyć, żeby potem starać się o dotację na bieżące funkcjonowanie. Niemniej obecnie istniejąca placówka, która powstała bez udziału budżetowego wsparcia, może przekształcić się w Dzienny Dom Senior+ i wtedy będzie mogła uzyskać takie dofinansowanie.
Ponadto MRPiPS podkreśla, że dotacji nie można przeznaczyć na pokrycie kosztu dowozu seniorów do placówki. Natomiast kwestie związane z wysokością odpłatności za uczestnictwo w zajęciach, liczbą miejsc, godzinami otwarcia są regulowane przez każdy samorząd indywidualnie.
Ważne
Placówki Senior+ mogą działać w strukturach miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej