Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego oraz w programach nauczania.

Jak wielokrotnie mówiła minister edukacji nowe podstawy programowe różnią się od dotychczas obowiązujących tym, że są "sformułowane w formie wymagań, a nie oczekiwań", tzn. określają co uczeń będzie musiał umieć na zakończenie danego etapu edukacyjnego, a nie co powinien umieć.

Nowe podstawy są też opracowane pod kątem możliwości nauki młodszych dzieci, gdyż zgodnie z planami MEN sformułowanymi w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, od nowego roku szkolnego - 2009-2010 do szkół pójdą już sześciolatki, a nie jak obecnie, dopiero siedmiolatki.

Podstawy są dokumentem obejmującym całość treści nauczania od przedszkola do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Przy pisaniu ich położono też nacisk na to, by treści nie powtarzały się na poszczególnych etapach nauki, tak by uczniowie rozszerzali wiedzę i zdobywali nowe umiejętności bez niepotrzebnego powtarzania wiadomości, które powinni poznać wcześniej.