Firma, która ma prawo do udzielania obniżenia we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), powinna wystawiać druk zawierający jego kwotę każdemu nabywcy swoich usług lub produktów. Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od realizacji tego obowiązku.
Tak wynika z odpowiedzi przygotowanej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) dla Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Zwróciła się ona o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień związanych z art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Zgodnie z nim pracodawca spełniający warunki do udzielania ulg wystawia kupującemu informację o jej kwocie (na druku INF-U), niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przypadała data płatności.
Pytania POPON dotyczyły tego, czy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia INF-U każdemu kontrahentowi, który dokona zakupu potwierdzonego fakturą. Organizacja wskazała, że klientami firm są często osoby fizyczne, które mogą kupować produkty lub usługi w dwóch sytuacjach. W pierwszej z nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w drugiej jako konsumenci indywidualni, gdy np. cyklicznie, co miesiąc, opłacają abonament za ochronę. W związku z tym POPON zastanawia się, czy pracodawca będący sprzedawcą może takiego nabywcę poprosić o oświadczenie, że jest to zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą i w konsekwencji nie wystawić informacji o kwocie obniżenia. Ponadto zwraca uwagę, że klientami są też podmioty zagraniczne, które mają siedzibę poza Polską i nie są zobowiązane do wpłat na rzecz PFRON. Dla nich więc druk INF-U jest zbyteczny.
Odpowiedź ze strony BON nie pozostawia jednak wątpliwości, że w świetle art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy o rehabilitacji sprzedający wystawia informację o kwocie ulgi każdemu nabywcy, którego zakup został udokumentowany fakturą, a płatność nastąpiła w terminie w niej wskazanym. Oznacza to, że obowiązek wydania druku INF-U istnieje bez względu na to, czy kontrahent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, podmiotem, który taką działalności prowadzi, czy firmą z siedzibą poza granicami Polski. BON podkreśla, że od tej zasady ustawa o rehabilitacji nie przewiduje żadnych wyjątków. Tym samym nie ma też możliwości wiążącego zwolnienia sprzedającego z obowiązku wystawienia informacji w drodze oświadczenia napisanego przez kontrahenta.
– Naszym zdaniem jest to wymóg absurdalny i niepotrzebnie zwiększający biurokrację, bo np. firma zajmująca się monitoringiem, która ma 500 klientów indywidualnych, musi im wystawić nie tylko 500 faktur, ale i tyle samo druków INF-U – komentuje Adam Hadław, dyrektor ds. problematyki pracodawców POPON.