Rodzice, którzy starają się o zasiłek na dziecko lub świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), muszą wpisać do oświadczenia kwotę zwróconej przez fiskusa niewykorzystanej ulgi podatkowej i dołączyć je do wniosku. To jednak zmieni się już za kilka miesięcy.
Uzyskiwana przez rodzica na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota jest wymieniona jako dochód zarówno w przepisach ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 114 ze zm.) jak i ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.). Po raz pierwszy osoby wychowujące dzieci otrzymywały zwrot niewykorzystanej ulgi w 2015 r., co oznacza, że jako składnik swojego dochodu muszą ją podawać, gdy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęte odpowiednio 1 października i 1 listopada 2016 r. okresy wypłaty świadczeń z FA oraz zasiłków rodzinnych.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), gminy nie mają możliwości ustalenia, ile wyniosła kwota oddana rodzicowi przez fiskusa za pośrednictwem systemu Emp@tia w bazie ePodatki. To też oznacza, że osoby, które otrzymały taki zwrot, muszą podać ją samodzielnie. W tym celu należy wypełnić druk oświadczenia, na którym wykazuje się dochody nieopodatkowane (jego wzór jest określony w rozporządzeniach dotyczących zasiłków rodzinnych oraz FA). Wkrótce rodzice zostaną jednak zwolnieni z tego obowiązku. Wynika to z tego, że znajdujący się w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych przewiduje, że to gminy będą w bazie ePodatki uzyskiwać informacje o kwocie niewykorzystanej ulgi. Cała ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br., jednak przepisy dotyczące weryfikowania przez ośrodki pomocy społecznej należności oddanej przez fiskusa znajdą zastosowanie do ustalania uprawnień do świadczeń z FA oraz zasiłków rodzinnych na okresy ich wypłaty, które zaczną się w październiku i wrześniu br.
- Niektórzy rodzice mieli problemy ze wskazaniem tego składnika dochodu i przychodzili nawet z swoimi PIT-ami, aby pracownicy im w tym pomogli. Dlatego możliwości sprawdzenia kwoty niewykorzystanej ulgi w bazie podatkowej będzie ułatwieniem zarówno dla nich, jak i dla organów przyznających świadczenia – uważa Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Co istotne, poza świadczeniami z FA i zasiłkami rodzinnymi, nowe przepisy o samodzielnym ustalaniu wysokości zwrotu od fiskusa będą obowiązywać również przy ubieganiu się o świadczenia z programu 500+ na pierwsze dziecko, na kolejny okres ich wypłaty, zaczynający się 1 października. Przy wnioskowaniu o wsparcie na ten obecnie trwający, rodzic nie musi tej kwoty w ogóle podawać w oświadczeniu, bo jego sytuacja dochodowa jest ustalana w oparciu o dochody osiągnięte jeszcze w 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem