Pracodawcy do codziennej komunikacji z pracownikami coraz częściej wykorzystują drogę elektroniczną. O ile załatwianie z pracownikami w tej formie bieżących spraw nie budzi zastrzeżeń, o tyle wątpliwości powstają przy dokonywaniu tą drogą doniosłych prawnie czynności, np. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.
Powyższa problematyka nie została uregulowana w kodeksie pracy, ale poprzez art. 300 k.p., odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego dotyczące czynności prawnych. Zgodnie z treścią art. 60 k.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. W świetle tego przepisu nie można odmówić skuteczności oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę złożonemu za pomocą e-maila. Dla oświadczenia o wypowiedzeniu ustawodawca zastrzegł jednak formę pisemną.
Z uregulowań cywilnoprawnych wynika, iż dla zachowania tej formy konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Odnośnie natomiast do oświadczeń składanych w postaci elektronicznej, jedynie oświadczenie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu spełnia wymóg formy pisemnej (art. 78 par. 1 i 2 k.c.).
Z powyższego wynika, że oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi drogą e-mailową nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym można uznać za skutecznie doręczone. Jednocześnie jednak będzie ono wadliwe, gdyż dokonane sprzecznie z art. 30 par. 3 k.p., statuującym wymóg zachowania formy pisemnej przy składaniu tego rodzaju oświadczeń woli. W konsekwencji pracownik może wnieść odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia do sądu pracy, wskazując na naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.
Warto jeszcze przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, iż nie narusza wymogu formy pisemnej sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej pocztą elektroniczną (e-mailem) i później przesyłką pocztową. W ocenie SN, w takim przypadku nie dochodzi do złożenia dwóch odrębnych oświadczeń woli, a jedynie do podwójnego doręczenia tego samego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (por. wyrok SN z 18 stycznia 2007 r., II PK 178/06, OSNP 2008/5-6/59).