Tylko bezrobotni posiadający prawo do zasiłku mają prawo do dodatku aktywizacyjnego za podjęcie pracy. Może on wynieść 269,20 zł, czyli maksymalnie 50 proc. podstawowego zasiłku. Bez znaczenia jest czy osoby te same znajdą pracę czy też skorzystają z oferty zatrudnienia z urzędu pracy. Ta regulacja znajduje się od 26 października 2007 r. w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

- Choć zrównuje ona wysokość dodatku wypłacanego bezrobotnym, którzy sami znajdą pracę i tych, którzy zostaną zatrudnieni za pośrednictwem urzędu, wciąż nie motywuje zbytnio do samodzielnego szukania pracy przez osoby bezrobotne - uważa Jan Rutkowski, główny ekonomista w Banku Światowym.

Przyczyną jest m.in. wypłata tego dodatku przez połowę okresu zasiłkowego bezrobotnym, którzy sami znajdą pracę (na część etatu, a nie na cały etat). Tymczasem jeśli bezrobotny otrzyma ofertę pracy z urzędu pracy, otrzymuje dodatek przez cały okres, w jakim pobierałby zasiłek.

- Bezrobotni chcą podejmować pracę niezależnie od wypłacanego im dodatku. To jest na drugim planie - twierdzi Rafał Misiąg z gdyńskiego PUP.

Dodaje, że częściej w jego urzędzie bezrobotni podejmują pracę zaoferowaną przez pośredników.

Podobnie jest we wrocławskim urzędzie pracy. Jak podkreśla Marta Zimińska z tego urzędu, wynika to jednak z tego, że bezrobotni po utracie pracy tracą też podstawowe umiejętności w szukaniu pracy. Są mniej pewne siebie w rozmowach z pracodawcami, nie potrafią atrakcyjnie napisać CV i listu motywacyjnego. Dlatego bardziej polegają na ofertach przedstawianych im przez urzędników.

Monika Bystra z kieleckiego PUP podkreśla, że wprowadzenie jednej wysokości dodatku aktywizacyjnego już skutkuje większą mobilizacją bezrobotnych do podjęcia pracy. Trzy na pięć takich osób z prawem do zasiłku same znajdują pracę. W jej przekonaniu jednak trzeba by wprowadzić tego rodzaju zachętę także dla osób, które nie mają już prawa do zasiłku. Tych wśród wszystkich bezrobotnych jest ponad połowa.

Potwierdzają to pracownicy krakowskiego PUP. Ich zdaniem więcej wysiłku należy włożyć w przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, które mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Co więcej można by też pokusić się o wprowadzenie regulacji, na mocy której wspomniany dodatek przysługiwałby także temu bezrobotnemu, który podejmie pracę u swojego ostatniego pracodawcy. Obecnie przepisy wykluczają taką możliwość.

1,8mln osób jest zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy