Zatrudniliśmy nową osobę na stanowisku informatyka. Wystawiliśmy jej skierowanie na badania z zakresu medycyny pracy i dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że nowy pracownik cierpi na daltonizm. Czy schorzenie to może stanowić przeciwwskazanie do pracy na wymienionym stanowisku?
ekspert radzi
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską na swój koszt. Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:
1) wstępne, przewidziane dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz innych zatrudnionych przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
2) okresowe, realizowane w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,
3) kontrolne, wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych szczegółowo reguluje rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników [...] (dalej: r.b.l.p.). Powyższe badania są przeprowadzane na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określa załącznik nr 3a do ww. rozporządzenia. Zgodnie z par. 4 ust. 2 r.b.l.p. powinno ono zawierać m.in. określenie stanowiska pracy, na jakim osoba badana ma być zatrudniona lub na jakim jest zatrudniona, a także opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
W oparciu o powyższe informacje lekarz medycyny pracy określa zakres (m.in. badania pomocnicze i/lub specjalistyczne) oraz częstotliwość badania profilaktycznego.
Zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych opracowanymi przez ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, daltonizm, a więc wada wzroku polegająca na nierozpoznawaniu barwy czerwonej i zielonej może stanowić przeciwwskazanie do pracy na określonym stanowisku. Nie musi to być jednak reguła. W przypadku informatyka nawet znaczne zaburzenie widzenia barw nie musi stanowić bezwzględnego przeciwwskazania do pracy na tym stanowisku, zwłaszcza jeśli jego zadania będą dotyczyły np. konfigurowania i naprawy sprzętu komputerowego, administrowania siecią komputerową itp. Jednak już w przypadku np. grafika komputerowego, od którego wymaga się pełnej identyfikacji palety kolorów, takie schorzenie może stanowić podstawę do niedopuszczenia pracownika do pracy i tym samym uniemożliwić mu pracę w zawodzie.
Możliwość dopuszczenia pracownika posiadającego opisaną wadę wzroku do pracy na stanowisku informatyka będzie przede wszystkim uzależniona od wyniku konsultacji okulistycznej. Takie badanie przeprowadza się dla każdego oka osobno, a na jego wynik wpływ ma ostrość wzroku, wiek i stopień inteligencji.
Podstawa prawna
Art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).