Gminy i powiaty po raz pierwszy mogą się ubiegać o dofinansowanie na zakładanie nie tylko Dziennych Domów „Senior+”, ale też Klubów „Senior+”. Wojewodowie czekają na ich oferty do 13 marca.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie kolejną edycję konkursu w ramach prowadzonego od 2015 r. programu „Senior+”. Jest on skierowany do samorządów, które chcą tworzyć placówki dziennego pobytu dla osób powyżej 60. roku życia i umożliwia im uzyskanie budżetowego dofinansowania na ten cel. Aby je otrzymać, muszą zagwarantować wkład własny, wynoszący minimum 20 proc. kosztów realizowanej inwestycji.
Konkurs, podobnie jak w ubiegłym roku, jest podzielony na dwa moduły. W pierwszym gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotację na założenie Dziennego Domu „Senior+” w wysokości do 300 tys. zł, przy czym z kwoty tej można otrzymać nie więcej niż 250 tys. zł na przebudowę lub remont pomieszczeń bądź budynku, w którym będzie siedziba placówki, a maksymalnie 80 tys. zł na jej wyposażenie. Co istotne, w tym roku po raz pierwszy, dzięki zmianom wprowadzonym do rządowego programu, samorządy mogą też tworzyć Kluby „Senior+”. Ten typ placówki obowiązują mniejsze wymagania lokalowe, np. nie musi mieć pomieszczenia na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe oraz pokoju zabiegowo-pielęgniarskiego. W związku z tym niższa jest też kwota rządowego dofinansowania – wynosi do 150 tys. zł, z czego do 125 tys. zł na modernizację budynku i do 25 tys. zł na wyposażenie.
Reklama
Z kolei drugi moduł konkursu to dotacja na zapewnienie funkcjonowania w tym roku Dziennych Domów „Senior+”, które powstały w latach 2015–2016 r. Kwota tej dotacji została podniesiona z 250 zł do 300 zł miesięcznie na jednego seniora.
Samorządowcy chwalą tę zmianę. – W ubiegłym roku udało się nam uzyskać dofinansowanie i przekształcić istniejący dom dziennego pobytu w placówkę „Senior+”, która liczy 20 miejsc. Na pewno będziemy ubiegać się o środki na pokrycie kosztów jej działania – mówi Agata Kmieć-Łuciuk, naczelnik wydziału polityki społecznej UM w Stargardzie.
Zasady konkursu przewidują, że jednostki mogą składać oferty samodzielnie, wspólnie lub w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski będą oceniane przez wojewodów pod kątem merytorycznym i nie później niż do 7 kwietnia zostaną przekazane do MRPiPS. To właśnie resort rodziny ostatecznie zdecyduje, które oferty otrzymają dotację oraz w jakiej wysokości i poinformuje o tym do 28 kwietnia.
Ponadto wzorem poprzednich edycji konkursu dofinansowywane będą jedynie projekty jednoroczne, to oznacza, że udzielone wsparcie musi być wydatkowane do 31 grudnia 2017 r. W przypadku pierwszego modułu okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od 1 marca do 31 grudnia br., przy czym poniesione wydatki będą uznane za kwalifikowane w ramach udzielonego wsparcia od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast w module drugim z uzyskanego dofinansowania mogą być pokrywane koszty poniesione od 1 stycznia do końca grudnia.
Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów, w tym m.in. formularza, który trzeba złożyć do urzędu wojewódzkiego, są zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS.
Placówki dla osób starszych / Dziennik Gazeta Prawna