Nie pozwolimy na odebranie praw nabytych osobom, które rozpoczęły prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a obecnie ich prace nie zostały uwzględnione w wykazie uprawniającym do emerytur pomostowych. Wkrótce w tej sprawie przygotujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Związkowcy z Solidarności zwracają uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa o emeryturach jest niezgodna z zasadą równości wobec prawa zapisaną w art. 32 ust. 1 konstytucji. Emerytury pomostowe otrzymają bowiem tylko osoby, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

- Natomiast ci, którzy rozpoczęli pracę po tej dacie, nie mogą ubiegać się o takie świadczenia, nawet jeśli mają wymagany wiek, staż, a wykonywana przez nich praca uprawnia do emerytur pomostowych - dodaje Janusz Śniadek.

Także OPZZ planuje zaskarżyć ustawę o emeryturach pomostowych do TK. Związkowcy z tej centrali zwracają uwagę, że wygasający charakter emerytur pomostowych pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi od blisko dziesięciu lat przepisami art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

- Twórcy reformy emerytalnej założyli, że wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którzy będą wykonywać prace uprawniające do emerytur pomostowych, skorzystają z takiego prawa bez względu na datę jej rozpoczęcia - mówi Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Zwraca ona uwagę, że rząd nie tylko zredukował liczbę prac uprawniających do emerytur pomostowych, ale dodatkowo wprowadził system wygasający.

- To podważa zaufanie obywateli do państwa i może zostać uznane za naruszenie praw pracowników chronionych przez art. 2 ustawy zasadniczej - zauważa Wiesława Taranowska.

Obecnie OPZZ przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie gotowy 5 stycznia. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy centrale związkowe złożą wniosek do TK razem, czy osobno.

- Będę chciał przekonać wszystkie centrale, żeby do Trybunału skierować tylko jeden wniosek. To nada mu większą rangę - mówi Wiesław Siewierski, przewodniczący Forum Związków Zawodowych, którego związek także zamierza skierować swój wniosek do TK.

FZZ chce wykazać, że to rodzaj pracy oraz jej wpływ na organizm pracownika, a nie data rozpoczęcia i kontynuowania pracy powinny decydować o przyznaniu prawa do emerytury pomostowej.

- Już w styczniu przygotujemy wzorcowy pozew do sądu powszechnego dla tych osób, które utraciły prawo do wcześniejszej emerytury, chociaż pracowały w szczególnych warunkach lub charakterze. Uważam, że w krótkim czasie do sądu trafi kilkanaście tysięcy wniosków - dodaje Wiesław Siewierski.

Wcześniej wniosek o zbadanie z ustawą zasadniczą ustawy o emeryturach pomostowych zapowiedział klub Lewicy.