Odpowiedź na to pytanie sprowadza się do wykładni art. 85 k.p. Przepis ten stanowi m.in., że wynagrodzenia za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry w terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Uwzględniając ochronną funkcję tego przepisu, stwierdzić należy, że pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po jego obliczeniu. Wypłata zaś wynagrodzenia w jednym z pierwszych 10 dni następnego miesiąca będzie możliwa wówczas, gdy pracodawca nie może obliczyć wysokości wynagrodzenia z końcem danego miesiąca pracy. Wobec tego przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2008 r. na styczeń 2009 r., w związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego, budzi wątpliwości, w szczególności gdy pracodawca dotychczas nie miał problemu z obliczeniem i wypłatą wynagrodzenia z końcem danego miesiąca. Przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia byłoby możliwe w sytuacji, gdyby było połączone np. ze zmianą systemu wynagrodzenia z systemu czasowego na system akordowy czy prowizyjny, gdzie wysokość wynagrodzenia oblicza się w zależności od wydajności pracy.

Zakładając, że istnieją podstawy do przesunięcia obowiązującego u pracodawcy terminu wypłaty wynagrodzenia z końca miesiąca na jeden z pierwszych 10 dni miesiąca następnego, pracodawca, aby wypłacić wynagrodzenie za grudzień 2008 r. w styczniu 2009 r., powinien najpierw zmienić regulacje traktujące o dacie wypłaty wynagrodzenia, tj. przepisy wewnątrzzakładowe (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy) lub umowę o pracę. Jeżeli postanowienia te nie zostaną zmienione w odpowiednim trybie i zachowaniu wymaganego terminu, wypłata wynagrodzenia według odmiennych aniżeli dotychczas zasad będzie sprzeczna z przepisami prawa pracy, a pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-administracyjnej (art. 281 k.p. - kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł) oraz zapłacić odsetki za opóźnienie (art. 481 i 482 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien mieć charakter stały. Jeżeli więc pracodawca rozważa przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia, to zmiana taka powinna być trwała, tzn. dotyczyć nie tylko wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc. W przeciwnym razie działania pracodawcy mogą zostać uznane za obejście przepisów prawa podatkowego.