Tegoroczny maturzysta musi na specjalnym formularzu zadeklarować, jakie przedmioty będzie zdawał. Egzamin z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

- Maturzyści, wypełniając deklarację o zdawanych przedmiotach, mogą także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów związanych z egzaminem i rekrutacją na studia - przypomina Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uprawnia ona do wprowadzenia wyników matury do Krajowego Rejestru Matur, z którego mogą korzystać uczelnie posiadające elektroniczny system rejestracji. System ten pozwala szkołom wyższym sprawdzić wyniki uzyskane na maturze przez kandydatów na studia. Dzięki temu absolwenci dostarczają świadectwo tylko na kierunek, na który zostali przyjęci, a nie na każdy, na który składają dokumenty.

- Wyniki matury tych, którzy nie wyrażą na to zgody, nie są udostępniane. Dlatego ważne jest, aby przy wypełnianiu deklaracji zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych - podkreśla Marek Legutko.

Ostateczną deklarację wyboru zdawanych przedmiotów uczeń musi wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły najpóźniej do 7 lutego. Jeśli nie złoży jej do tego terminu, 8 lutego okręgowa komisja egzaminacyjna uzna, że maturzysta zdaje egzaminy wskazane w deklaracji wstępnej. Uczniowie składali je do 30 września ubiegłego roku.

Osoby powtórnie przystępujące do matury deklaracje składają w swojej szkole macierzystej, gdzie również zdają egzamin. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć im inną placówkę.

Jedynie w przypadku rozwiązania szkoły lub ukończenia nauki za granicą, uczniowie, którzy chcą zdawać maturę w Polsce, dostarczają deklarację do OKE. Ci, którzy mają zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, np. o tym, że są dyslektykami, muszą dołączyć je do deklaracji.

Warto pamiętać, że w tym roku warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest osiągnięcie co najmniej 30 proc. punktów na zadeklarowanym poziomie z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Po raz pierwszy jednak maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i wyłącznie z jednego egzaminu nie uzyskali minimum 30 proc. punktów, mogą w sierpniu 2008 roku przystąpić do egzaminu poprawkowego. Więcej informacji na www.cke.edu.pl.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl