Płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięciu ubezpieczonych, mają przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe oraz ich korekty m.in. za pomocą programu "Płatnik". Dokumenty te muszą opatrzyć podpisem elektronicznym. Złożenie tego podpisu możliwe jest przy użyciu odpowiedniego certyfikatu.

ZUS przypomina, że od 21 lipca 2007 r. obowiązują równolegle dwa rodzaje certyfikatów do składania podpisu elektronicznego: wystawiany przez Powszechne Centrum Certyfikacji za pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS oraz certyfikat kwalifikowany, wystawiany dla osób fizycznych.

Ostatecznym terminem wygaśnięcia niekwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez ZUS jest 20 lipca 2009 r.

Posiadanie kwalifikowanego certyfikatu umożliwia przesyłanie do ZUS drogą elektroniczną również innych dokumentów (np. wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek).