Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na programy rozwojowe uczelni wyższych współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe, Działanie 4.1.1). Szkoły mogą m.in. starać się o dofinansowanie nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich, zajęć fakultatywnych dla studentów z matematyki i fizyki, materiałów do kształcenia przez internet, działalności akademickich biur karier. Resort nauki podkreśla, że uczelnie mogą przygotować projekty w partnerstwie m. in. z przedsiębiorcami. Będą więc mogły wysyłać swoich studentów na praktyki do firm, z którymi nawiążą współpracę, a z drugiej strony szkolić pracowników tych firm.

- Za unijne fundusze uczelnia może m.in. zorganizować nauczycielom akademickim staże i szkolenia w uczelniach zagranicznych - mówi Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister dodaje, że przy podziale środków z UE będą preferowane m.in. zajęcia wyrównawcze dla studentów pierwszego roku kierunków ścisłych, co najmniej trzymiesięczne staże lub praktyki studenckie u pracodawców, a także projekty kompleksowe, czyli realizujące co najmniej połowę dofinansowywanych działań.

W tym roku uczelnie mogą otrzymać 89 mln zł. Projekty mogą składać wszystkie uczelnie (publiczne i prywatne) do 18 kwietnia. Dokumentacja konkursowa jest dostępna pod adresem - www.mnisw.gov.pl.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl