Nowe prawo - Od dziś w zajęciach wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespołach i punktach przedszkolnych może uczestniczyć nawet 25 dzieci.

Zajęcia prowadzone w zespołach lub punktach przedszkolnych nie mogą być krótsze niż trzy godziny dziennie. Ich tygodniowy wymiar natomiast musi wynosić co najmniej dwanaście godzin. Stanowi o tym obowiązujące od dziś rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 7, poz. 38).

Zgodnie z nim, w zajęciach prowadzonych we wspomnianych punktach mogą uczestniczyć rodzice dzieci lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin. Ci jednak muszą mieć upoważnienie od rodziców. Wprowadzenie takiego rozwiązania, według Zbigniewa Włodkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ma służyć aktywizacji rodziców, którzy powinni brać czynny udział w zajęciach.

Rozporządzenie wskazuje także, że nauczyciel prowadzący zajęcia w takim małym przedszkolu ma współpracować z rodzicami i korzystać z ich pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć. Ten przepis jednak budzi wątpliwości praktyków. Może się zdarzyć, że rodzice nie będą chcieli brać odpowiedzialności za dzieci umieszczone w takim przedszkolu.

Z kolei zdaniem Moniki Ebert ze Stowarzyszenia Rodziców TU w Zalesiu Górnym (woj. mazowieckie), niedopuszczalne jest, aby tak duża liczba dzieci była pod opieką jednego nauczyciela.

Izabela Rakowska-Boroń

izabela.rakowska@infor.pl