zmiana prawa - Dobrzy uczniowie, którzy mają z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymają stypendiów naukowych.

Od przyszłego roku szkolnego, aby otrzymać stypendium za dobre wyniki w nauce, trzeba będzie mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Taką zmianę przewiduje przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Obecnie, aby otrzymać stypendium, trzeba jedynie uzyskać średnią ocen określoną przez komisję stypendialną.

Ponadto projekt zobowiązuje strażników miejskich do informowania dyrektorów szkół o uczniach przebywających w miejscach publicznych podczas lekcji. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, zmniejszy to skalę samowolnego opuszczania zajęć szkolnych przez uczniów.

Nowela dopuszcza też możliwość wypełnienia obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą. Zobowiązuje jednak rodziców do poinformowania o tym do końca września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Wójt gminy będzie mógł zapytać rodziców, w jakiej formie ich dziecko spełnia obowiązek nauki. Zdefiniowano też, że niespełnienie obowiązku szkolnego i nauki oznacza nieusprawiedliwioną nieprzerwaną nieobecność na zajęciach przez co najmniej jeden miesiąc.

Największe zmiany dotyczą jednak nauczycieli. Pierwszy raz mają zostać ustawowo unormowane zasady wynagradzania i zatrudniania nauczycieli przy egzaminach zewnętrznych. Projekt przewiduje, że będą one takie, jak w ubiegłym roku. Oznacza to, że z osobami sprawdzającymi prace pisemne umowy będą zawierali dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Natomiast w egzaminach ustnych nauczyciele - egzaminatorzy będą uczestniczyć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych. Za czas pracy przekraczający ten wymiar będą otrzymywać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. Z kolei projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczycieli do bezpłatnego uczestnictwa w zespołach egzaminujących egzaminy pisemne w ramach zadań szkoły.

Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą musieli przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Za jego wydanie zapłacą 50 zł. Obecnie ci, którzy byli karani za przestępstwo umyślne, nie mogą pracować w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi jednak, że dyrektorzy szkół nie sprawdzają, czy osoby, które chcą zatrudnić, figurują w KRK. Wystarczy im pisemne oświadczenie zatrudnianego nauczyciela o niekaralności. Tymczasem bez sprawdzenia w KRK nie można mieć pewności, czy dana osoba poświadcza prawdę.

Natomiast nauczyciele stażyści i kontraktowi będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie podlegają jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl