Staże, dotacje na założenie własnej firmy oraz różnego typu bony. To w ocenie pracowników powiatowych urzędów pracy (PUP) oraz młodych bezrobotnych najbardziej przydatne instrumenty aktywizacji.
Tak wynika z przygotowanego przez firmę KPMG specjalnego raportu „Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych”. Ocenia on skuteczność i dopasowanie do potrzeb tej grupy bezrobotnych poszczególnych form wsparcia przewidzianych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Okazuje się, że z punktu widzenia zarówno urzędników, jak i osób, które zgłaszają się do PUP, najatrakcyjniejszymi instrumentami aktywizacji są staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, bony stażowe, szkolenia oraz bony zatrudnieniowe.
– Staż zdaniem respondentów, którzy uczestniczyli w badaniu, w największym stopniu otwiera młodym osobom drogę na rynek pracy. Pozwala zdobyć doświadczenie, które jest pomocne w utrzymaniu lub zdobyciu nowego zatrudnienia po jego odbyciu – wskazuje Paweł Darski z zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG.
Natomiast jako najmniej przydatne i dopasowane do potrzeb młodych bezrobotnych pracownicy PUP wskazywali świadczenie aktywizacyjne, programy specjalne i roboty publiczne. Z kolei osoby szukające zatrudnienia najgorzej oceniały prace interwencyjne i roboty publiczne jako dające zatrudnienie, ale na krótki okres, często poniżej ambicji i kwalifikacji.
Ponadto w raporcie znalazły się informacje na temat najważniejszych barier, które wpływają na skuteczność aktywizacji zawodowej. Największą przeszkodą, którą wskazywało ponad 70 proc. urzędników, była zbyt duża liczba osób przypadających na jednego doradcę klienta. Oprócz tego zwracano uwagę na ograniczenia narzucane przez mechanizm profilowania pomocy, nastawienie lub wygórowane oczekiwania ze strony bezrobotnych oraz brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Zdaniem pracowników PUP trzeba też uprościć formalności oraz zwiększyć ilość środków przeznaczanych na programy aktywizacyjne. Z kolei bezrobotni uznali, że konieczne jest rozszerzenie oferty dostępnych instrumentów oraz zmniejszenie biurokracji poprzez m.in. uproszczenie procesu wnioskowania o pomoc.
Wreszcie raport zawiera konkretne rekomendacje, które w opinii KPMG mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji młodych na rynku pracy.
– Proponujemy wprowadzenie większej elastyczności indywidualizacji wsparcia oferowanego przez PUP. Urzędy nie powinny również zajmować się ubezpieczaniem zdrowotnym, co pozwoliłoby im skupić się na ich podstawowych zadaniach – podkreśla Paweł Darski. – Należy również dążyć do większej integracji i lepszego wykorzystania informacji w obszarze polityki społecznej – dodaje.