W 2016 r. udzielono 781 pożyczek na założenie firmy lub stworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej na kwotę 49,7 mln zł. Natomiast samych wniosków o ich przyznanie wpłynęło 1098.
Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczących realizacji programu „Wsparcie w starcie”. Jest on prowadzony od 2014 r. i finansowany ze środków Funduszu Pracy. W jego ramach można się starać o dwie podstawowe formy pomocy.
Pierwsza z nich to nisko oprocentowana pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, która jest adresowana do bezrobotnych, absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów. Jest ona udzielana na 7 lat, a jej maksymalna kwota to ponad 81 tys. zł.
Drugim rodzajem wsparcia jest również nisko oprocentowana pożyczka, ale przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych (w wysokości ponad 24,3 tys. zł). Mogą z niej korzystać te same osoby, dla których dostępny jest pierwszy typ kredytu oraz dodatkowo podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki, kluby dziecięce oraz niepubliczne szkoły i przedszkola. Ponadto program oferuje bezpłatne szkolenia i doradztwo dla osób, które chcą skorzystać z pomocy.
– Program „Wsparcie w starcie” bardzo szybko zyskał olbrzymią popularność. Jego ogromnym atutem są atrakcyjne warunki – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Statystyki resortu rodziny wskazują, że z dwóch typów pożyczek większym zainteresowaniem cieszą się te, z których można sfinansować założenie firmy. W ubiegłym roku na ten cel udzielono 754 kredytów spośród wszystkich 781.
Natomiast od samego początku realizacji programu przyznanych zostało 2,8 tys. pożyczek na łączną kwotę 315,4 mln zł. Ich udzielaniem zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem wybranych instytucji finansowych, które działają na terenie całego kraju (ich lista została zamieszczona na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl).
Jednocześnie osoby bezrobotne mogą cały czas ubiegać się o bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej przewidzianą w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Wynosi ona nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia i jest pokrywana z limitu środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Ostatnie dane MRPiPS obejmujące okres od stycznia do listopada 2016 r. wskazują, że powiatowe urzędy pracy wydały na dotacje 748 mln zł. Otrzymało je 37,7 tys. bezrobotnych.
3,6 mld zł z budżetu Funduszu Pracy trafi w 2017 r. do powiatów na finansowanie programów zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia (łącznie z rezerwą)