Od 2018 r. roku płatnicy składek będą wpłacać daninę na rzecz ZUS na własne indywidualne konta. Taką zmianę zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Nakłada on na ZUS obowiązek wygenerowania do końca tego roku numerów indywidualnych rachunków składkowych dla wszystkich płatników wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników. Takich kont powstanie około 6,9 mln. Aby nie było żadnych pomyłek, informacja o przydzielonym numerze rachunku zostanie przesłana pocztą jako przesyłka rejestrowana. Jeśli firma ma e-profil, nowy numer będzie udostępniony w systemie teleinformatycznym ZUS. Przy czym projekt ustawy wprowadza zasadę, że jeśli płacący nie otrzyma takiej informacji do końca grudnia, sam będzie musiał w tej sprawie zwrócić się do zakładu. Otrzymanie błędnej informacji o przydzielonym numerze rachunku składkowego nie będzie obciążać płatnika składek.
Aby nie było żadnych wątpliwości, że składki trzeba wpłacić na nowe numery kont, ZUS przeprowadzi kompleksową kampanię informacyjną.
Wprowadzenie nowych rachunków ma zlikwidować problem niezidentyfikowanych wpłat. Obecnie każda firma wpłaca daninę na rzecz ZUS na cztery centralne rachunki. I dlatego płacący jest obowiązany do podania identyfikatora numerycznego (NIP, REGON, PESEL, nr dowodu) oraz danych dotyczących okresu, za jaki opłacana jest składka (miesiąc, rok, numer deklaracji). W przypadku błędnie wpisanego któregokolwiek z identyfikatorów nie jest możliwe automatyczne (wspomagane systemem informatycznym) powiązanie opłaconej składki z kontem płatnika. W takich przypadkach niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W ubiegłym roku zakład musiał rozpoczynać miesięcznie 28 tys. nowych postępowań, które dotyczyły niezidentyfikowanych wpłat.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu