Rząd chce ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z e-zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami. Wydruki z systemu będą traktowane na równi z papierowymi.
Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w przetargach nie będą już musieli się martwić, że złożony przez nich wydruk z Platformy Usług Elektronicznych ZUS zostanie zakwestionowany przez oferenta. Dzisiaj rząd ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
DGP wielokrotnie alarmował o problemach firm próbujących posługiwać się w przetargach wydrukami potwierdzającymi, że nie zalegają z płatnością składek do ZUS. Dokumenty takie były kwestionowane przez instytucje ogłaszające przetargi. Przepisy w sposób jednoznaczny zakładały, że takie zaświadczenia muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów elektronicznych muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wydruki zaś nie spełniały tych wymogów. Teraz to się zmieni.
Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy zakłada, że zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek będą wydawane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Płatnik, który wystąpił o takie poświadczenie, będzie mógł je wykorzystywać w formie wydruku. Ich moc zostanie bowiem zrównana z dokumentami wydawanymi przez Zakład. Autorzy projektu wprowadzili też możliwość weryfikacji zaświadczeń w specjalnej przeglądarce prowadzonej przez ZUS. Już kilka lat temu została uruchomiona usługa umożliwiająca potwierdzanie autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009 r., ale jej działania nie usankcjonowało prawo. Teraz to się zmieni. Wystarczy tylko wpisać dane identyfikujące zaświadczenie albo decyzję, identyfikator płatnika składek i jego numer oraz datę wydania dokumentu – na tej podstawie będzie można sprawdzić, czy faktycznie został on wydany.
– Planowane zmiany mają ułatwić posługiwanie się zaświadczeniami. Zostanie wprowadzona możliwość posługiwania się przez klientów wydrukami z PUE – tłumaczy Radosław Milczarski z Biura Prasowego Centrali ZUS. Takie dokumenty nie będą wymagały podpisu elektronicznego.