Od 2017 roku ZUS lub KRUS ma tylko 5 lat, aby zażądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

ZUS i KRUS wypłacają szereg świadczeń - oprócz rent i emerytur są to także zasiłki, jak chorobowy czy macierzyński. Jakie dokładnie zasiłki wypłaca ZUS, dowiesz się z naszej galerii:

Jeżeli jednak pobierający świadczenie traci do niego prawo, ma obowiązek niezwłocznie poinformować organ rentowy o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia. Jeżeli tego nie zrobi i nadal będzie pobierał świadczenie z ubezpieczeń społecznych, zostanie zobowiązany do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Jakie kwoty uważa się za nienależnie pobrane? Ze świadczeniem nienależnie pobranym mamy do czynienia w przypadku, gdy zostało ono wypłacone, pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia. Jednocześnie świadczeniobiorca musiał być wcześniej pouczony przez ZUS lub KRUS o braku prawa do pobierania świadczenia.

Nienależnie pobrane jest też świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów, lub też w innych przypadkach, gdy dana osoba świadomie wprowadziła w błąd ZUS lub KRUS.

Jak ZUS/KRUS ściąga nienależnie pobrane świadczenie? Kwoty nienależnie pobranych świadczeń organ rentowy potrąca z bieżąco wypłacanych emerytur, rent czy zasiłków - a jeśli świadczenie nie jest już pobierane, należności są ściągane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie zawiadomiła odpowiedni organ o ustaniu prawa do świadczenia albo wstrzymania jego wypłaty, a pomimo to nadal było ono wypłacane - kwota nienależnie pobranego świadczenia zostanie pobrana bez odsetek za zwłokę.

Natomiast ZUS lub KRUS może w ogóle odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (w całości lub w części), rozłożyć je na raty lub odroczyć termin płatności w przypadku, gdy zaszły szczególnie uzasadnione okoliczności lub kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ile maksymalnie może zabrać ZUS lub KRUS? Zasadniczo zwrotu nienależenie pobranych świadczeń ZUS czy KRUS może dochodzić za ostatnie 3 lata. Termin ten skraca się do maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli osoba obierająca świadczenie zawiadomiła wcześniej odpowiedni organ o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty, ale świadczenie i tak było wypłacane.

Czy należności ulegają przedawnieniu? Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się też przepisy dotyczące przedawnienia nienależenie pobranych świadczeń. Do tej pory ulegały one przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń. Po zmianach, ZUS czy KRUS mogą wydać decyzję ustalającą nie później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który wypłacono nienależne świadczenie. Co ważne, te regulacje dotyczą także przypadków sprzed wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.