W naszej firmie pracownicy przed świętami otrzymają talony do supermarketu. Talony te mają być finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a ich wysokość jest zróżnicowana ze względu na sytuację materialną pracowników. Czy od wartości takich talonów powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - pyta pani Halina z Łodzi.

Jeśli talony czy bony świąteczne są finansowane z ZFŚS, to od ich wartości nie nalicza się składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki otrzymują pracownicy ze stosunku pracy. Wobec tego składki musimy naliczać oraz opłacać zarówno od wynagrodzenia, jakie otrzymuje w gotówce, jak i od świadczeń rzeczowych, a także od wartości talonów lub bonów, którymi pracownik może płacić za zakupy. Jednak nie od wszystkich przychodów składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane. Z podstawy wymiaru składek wyłączone jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą lub odosobnieniem oraz zasiłki. Składek nie naliczamy również od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stosownie do par. 2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wydatkowania środków z tego funduszu reguluje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Oczywiście przekazywane z tego funduszu świadczenia muszą spełniać wymogi określone we wspomnianej ustawie o ZFŚS, czyli ich przyznanie oraz wysokość powinny być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który je otrzymuje.

Świadczenia spełniające takie wymogi są wyłączone od składek w pełnej wysokości, bez względu na wysokość świadczeń, jakie otrzymuje pracownik.

W związku z powyższym, jeżeli talony czy bony świąteczne będą finansowane z ZFŚS, to od ich wartości nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na ich wartość.

PODSTAWA PRAWNA

• Par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).