Zgodnie z regulaminem pracy, soboty są u nas dniami wolnymi wynikającymi z pięciodniowego tygodnia pracy. Dlatego byłam pewna, że sobotę poświąteczną (27 grudnia) będę mieć wolną. Niestety, pracodawca poinformował nas, że musimy przyjść do pracy w ten dzień, bo inaczej nie wykona zamówienia. W zamian proponuje nam inny dzień wolny - 22 grudnia. Mnie to w ogóle nie odpowiada. Czy można nakazać przyjście do pracy 27 grudnia i bez konsultacji z pracownikiem wyznaczyć mu inny dzień wolny - pyta pani Jadwiga z Koszalina.

Termin wolnego dnia zastępczego powinien być uzgodniony z pracownikiem.

Dni wolne wynikające z rozkładu pracy określa się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo obwieszczeniu (art. 150 par. 1 k.p.). Można wskazać konkretny dzień tygodnia - jak w przedstawionej sytuacji - albo ogólnie postanowić, że dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia ustala się indywidualnie dla każdego pracownika w harmonogramie pracy. Drugi zapis umożliwia elastyczne wyznaczanie dnia wolnego, stosownie do potrzeb pracodawcy.

Z przyjętego przez pracodawcę rozwiązania wynika, że należy zastosować art. 1513 k.p., który umożliwia wykonywanie pracy w dzień wolny, wynikający z rozkładu w sytuacji szczególnych potrzeb pracodawcy. W zamian za pracę w ten dzień pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Dopuszczalne jest ustalenie, że będzie to 22 grudnia. Ale - i to warto podkreślić - pracodawca nie może wyznaczyć dnia zastępczego w dowolnym terminie, lecz po uzgodnieniu z pracownikiem. Pracownik może zatem nie wyrazić zgody na wolny 22 grudnia i zaproponuje np. 31 grudnia.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 150 par. 1, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).