Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeprowadził w drugim półroczu 2016 r. 94 kontrole u pracodawców. Nieprawidłowości stwierdzono w 75 proc. z nich, a w połowie ich konsekwencją jest konieczność zwrotu przyznanych pracodawcom pieniędzy.
Kontrolerzy sprawdzali korzystanie z refundacji i dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz udzielanie przez firmy obniżeń we wpłatach na fundusz.
– Zmodyfikowany został model przeprowadzania kontroli. O ile w poprzednich latach najczęściej sprawdzane były przedsiębiorstwa małe i średnie, to teraz przeprowadzane są w dużych firmach – mówił Robert Kwiatkowski, prezes PFRON podczas konferencji podsumowującej wprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w działalności tej instytucji.
W pierwszej kolejności kontrolami objęte zostały podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony, które otrzymują najwyższe kwoty dopłat do pensji, wydają informacje o ulgach o najwyższej wartości i w ostatnich latach nie były sprawdzane. W drugim półroczu ubiegłego roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. o 17 proc. wzrosła kwota środków, które zostały skontrolowane (z 250,3 mln zł do 300,9 mln zł), natomiast o 33 proc. wzrosła kwota, która została zakwestionowana (z 20,5 mln zł do 30,9 mln zł).
Fundusz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, przekazuje im też informacje o nieprawidłowościach w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, stwierdzonych na podstawie danych uzyskanych z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Pozwala to pracodawcom na wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości przed otrzymaniem wezwania do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń (taka sankcja grozi w sytuacji nieterminowego ponoszenia kosztów płacy, do których należą m.in. składki na ZUS).
Ponadto na przestrzeni ostatniego półrocza wprowadzonych zostało wiele rozwiązań, które mają odbiurokratyzować i usprawnić działanie funduszu. Zmiany te zachodzą zarówno na poziomie centrali PFRON, jak i funkcjonowania 16 oddziałów wojewódzkich.
– Rozpoczęliśmy wdrażanie elektronicznej korespondencji z urzędami, przeprowadziliśmy przegląd zarządzeń. Zmniejszona została też kadra kierownicza, która jeszcze w kwietniu 2016 r. obejmowała 170 osób, a pod jego koniec 70 – wylicza Robert Kwiatkowski.
Z kolei oddziały wojewódzkie mają teraz pełnić rolę lidera do spraw osób niepełnosprawnych w regionie i współpracować w tym zakresie z samorządami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi.
Wreszcie w grudniu ubiegłego roku rada nadzorcza zatwierdziła trzy nowe programy wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Uruchomione zostały też dwa konkursy dla organizacji pozarządowych. PFRON będzie również realizował projekt stworzenia systemu informatycznego, który ułatwi osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki funduszu, które znajdują się w gestii samorządów.