Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 460 tys. abiturientów. 37 proc. maturzystów zdawało na pisemnej maturze geografię, 28 proc. wybrało wiedzę o społeczeństwie, 27 proc. - biologię, 19 proc. - matematykę, 14 proc. - historię. Swoją wiedzę z chemii sprawdziło 9 proc. maturzystów, a 6 proc. - z fizyki z astronomią.

Spośród języków obcych największym zainteresowaniem tegorocznych abiturientów cieszył się angielski (zdawało go 77 proc. uczniów), niemiecki (17 proc.) oraz rosyjski (6 proc.).

Tradycyjnie uczniowie najrzadziej wybierali wiedzę o tańcu (przedmiot ten zdawało 0,02 proc. maturzystów) oraz język łaciński i kulturę antyczną (0,04 proc.). Pisemna sesja egzaminacyjna zakończyła się 23 maja, zaś ostatnie egzaminy ustne będą przeprowadzane do 31 maja. Maturzyści otrzymają świadectwa dojrzałości 29 czerwca.

Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Egzamin maturalny będzie zaliczony, gdy zdający z każdego egzaminu obowiązkowego osiągnie co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Dla zdających w tym roku bardzo istotna jest zasada, że egzamin maturalny uznaje się za zdany również wtedy, gdy maturzysta z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej nie uzyskał 30 proc. punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30 proc. punktów. Od 2008 roku maturzyści będą musieli zdać już wszystkie egzaminy maturalne, ale będą mieć prawo do sierpniowej poprawki, jeśli obleją tylko jeden przedmiot.

- Jesteśmy zadowoleni z tej zmiany. Jeśli uczeń w okresie wakacji dobrze się przygotuje, to nie widzę przeszkód, aby mógł zdawać poprawkę z jednego egzaminu - mówi prof. Tomasz Borecki, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty egzaminu w części ustnej lub pisemnej (z danego przedmiotu) zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis naruszenia przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie siedmiu dni roboczych od daty jego otrzymania.

Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis, wydane przez komisję okręgową.

Świadectwa wydawane są, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Egzamin maturalny na- dal jest przepustką na studia wyższe.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO

Unieważnienie może nastąpić w przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,
  • naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
  • stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań w części pisemnej,
  • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku egzaminu pisemnego.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl