Minimalna stawka ma zastosowanie również w stosunku do umów zawartych z samozatrudnionymi. Samozatrudnieni to osoby fizyczne, które zarejestrowały działalność gospodarczą, samodzielnie opłacają za siebie składki i podatki, ale nie zatrudniają żadnych pracowników ani podwykonawców. Przyjmują zlecenia lub świadczą usługi samodzielnie, często dla jednego, konkretnego kontrahenta
Reklama
Od początku roku firmy korzystające z usług osób samozatrudnionych muszą – co do zasady – płacić im co najmniej minimalna stawkę godzinową, ale też dokumentować czas pracy i przechowywać tę dokumentację. Nie ma przy tym znaczenia przedmiot umowy, a jedynie jej forma (umowa-zlecenie lub o świadczenie usług). Zasady te nie dotyczą umów o dzieło. Tu nadal opłacany jest efekt prac, a kwestie wynagrodzenia strony mogą kształtować dowolnie.

Reklama
Istotnym wyjątkiem od tej zasady jest stosowanie wyłącznie wynagrodzenia prowizyjnego. Jeżeli samozatrudniony zawiera z przedsiębiorcą umowę-zlecenie lub umowę o świadczenie usług, wykonuje ją samodzielnie i sam decyduje o miejscu i czasie pracy, a przy tym formą zapłaty jest prowizja, której wysokość zależy od wypracowanych efektów (liczby lub wartości zawartych umów, sprzedaży lub obrotu, liczby wykonanych usług itp.), czasu pracy dokumentować nie trzeba, nie ma też zastosowania stawka godzinowa.
Aby pozostać w zgodzie z przepisami przedsiębiorcy korzystający z usług samozatrudnionych powinni zażądać od nich ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja ta nie ma żadnej urzędowo określonej formy, ale powinna stanowić załącznik do comiesięcznej faktury czy rachunku i może wyglądać np. tak jak poniżej.
WZÓR NR 1
Imię i nazwisko sporządzającego rejestr .......................................................
Rejestr godzin w miesiącu ............. / 2017 r.

............................................................... ............................................................
podpis sporządzającego rejestr podpis przyjmującego rejestr
WZÓR NR 2
Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko)......................., prowadząc działalność pod firmą ........................... z siedzibą w ............................., oświadczam, że w (styczniu 2017) roku zatrudniałem(-am) pracowników, lub zawierałem(-am) umowy ze zleceniobiorcami.
............................................................. ....................................................
Miejscowość, data czytelny podpis