Od początku roku firmy korzystające z usług osób samozatrudnionych muszą – co do zasady – płacić im co najmniej minimalna stawkę godzinową, ale też dokumentować czas pracy i przechowywać tę dokumentację. Nie ma przy tym znaczenia przedmiot umowy, a jedynie jej forma (umowa-zlecenie lub o świadczenie usług). Zasady te nie dotyczą umów o dzieło. Tu nadal opłacany jest efekt prac, a kwestie wynagrodzenia strony mogą kształtować dowolnie.

Istotnym wyjątkiem od tej zasady jest stosowanie wyłącznie wynagrodzenia prowizyjnego. Jeżeli samozatrudniony zawiera z przedsiębiorcą umowę-zlecenie lub umowę o świadczenie usług, wykonuje ją samodzielnie i sam decyduje o miejscu i czasie pracy, a przy tym formą zapłaty jest prowizja, której wysokość zależy od wypracowanych efektów (liczby lub wartości zawartych umów, sprzedaży lub obrotu, liczby wykonanych usług itp.), czasu pracy dokumentować nie trzeba, nie ma też zastosowania stawka godzinowa.

Aby pozostać w zgodzie z przepisami przedsiębiorcy korzystający z usług samozatrudnionych powinni zażądać od nich ewidencjonowania czasu pracy. Ewidencja ta nie ma żadnej urzędowo określonej formy, ale powinna stanowić załącznik do comiesięcznej faktury czy rachunku i może wyglądać np. tak jak poniżej. 

WZÓR NR 1

Imię i nazwisko sporządzającego rejestr .......................................................

Rejestr godzin w miesiącu ............. / 2017 r.

Dzień miesiąca

Liczba przepracowanych godzin

 

 

 

 

 

 

Suma godzin:

 

............................................................... ............................................................

podpis sporządzającego rejestr podpis przyjmującego rejestr

WZÓR NR 2

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko)......................., prowadząc działalność pod firmą ........................... z siedzibą w ............................., oświadczam, że w (styczniu 2017) roku zatrudniałem(-am) pracowników, lub zawierałem(-am) umowy ze zleceniobiorcami.

............................................................. ....................................................

Miejscowość, data czytelny podpis