Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje w Hiszpanii osobom, które w ciągu sześciu ostatnich lat poprzedzających datę utratę pracy opłacały na terenie tego kraju przez 360 dni składki na ubezpieczenie społeczne oraz utraciły swoje miejsce pracy nie z własnej winy. Osoby zwolnione dyscyplinarnie nie mogą w ubiegać się o świadczenie dla bezrobotnych.

Rejestracja w urzędzie

Rejestracją, naliczaniem świadczenia i monitoringiem osób bezrobotnych zajmuje się w Hiszpanii centralny urząd pracy: Instituto Nacional de Empleo (INEM). Ta rządowa agenda ma swoje oddziały w każdym większym mieście kraju. Adresy biur przyporządkowane są miejscu zamieszkania. Można je znaleźć na stronie: www.inem.es.

Chcąc dokonać rejestracji, należy udać się do najbliższego swojego miejscu zamieszkania oddziału INEM wraz z dowodem osobistym, poświadczeniem zameldowania w Hiszpanii, umową (umowami) o pracę za ostatni rok poprzedzający datę utraty pracy oraz zaświadczeniem o trybie jej rozwiązania. Wstępnym, ale nie jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest niezawiniona przez pracownika utrata pracy, jednak z czasem urząd pracy wymaga od bezrobotnego także systematycznego (co 14 dni) stawiennictwa i gotowości do podjęcia pracy. W praktyce oznacza to, że osoby korzystające z hiszpańskich zasiłków, aby nie stracić do nich prawa, nie mogą opuszczać Hiszpanii na dłużej niż dwa tygodnie.

Urzędy pracy bardzo rygorystycznie monitorują sytuację osoby pozostającej na bezrobociu. Nie może ona odmówić przyjęcia oferty pracy, chyba że ta jest niezgodna z jego wykształceniem, albo bezrobotny musiałby do pracy codziennie dojeżdżać powyżej 60 km.

W praktyce problem ten raczej jednak nie występuje. INEM dysponuje bowiem ponad 120 różnymi szkoleniami i kursami, które pozwalają bezpłatnie zmienić profesję na taką, która jest aktualnie bardzo poszukiwana na lokalnym rynku pracy.

Czas trwania świadczenia

Wpływ na długość okresu zasiłku w Hiszpanii ma głównie staż pracy bezrobotnego. Minimalny czas trwania świadczenia to cztery miesiące - maksymalny: dwa lata. Na przykład osoba, która przepracowała 719 dni, może otrzymać zasiłek łącznie na 180 dni, a ze stażem pracy wynoszącym 2159 dni - 650 dni.

W praktyce wygląda to tak, że INEM przyznaje zasiłek na sześć miesięcy i następnie, co pół roku, przedłuża go o kolejne sześć miesięcy. Wyjątkiem są tu osoby, które w chwili rejestracji skończyły 52 lata. W ich przypadku urząd pracy może podjąć decyzję o automatycznym przedłużeniu świadczenia aż do czasu osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego.

Wysokość zasiłku i transfer

Przez pierwsze sześć miesięcy wysokość zasiłku wynosi 70 proc. średniej płacy liczonej z ostatniego półrocza poprzedzającego rejestrację w urzędzie. Po tym okresie, jeśli zasiłek w dalszym ciągu jest wypłacany, INEM obniża wartość świadczenia do 60 proc. tej kwoty. Hiszpański zasiłek można przesyłać do Polski. W kraju można go pobierać przez trzy miesiące.

Osoby, które nie mogą wylegitymować się pełnym okresem ubezpieczenia w Hiszpanii (czyli 12 miesiącami pracy) mogą ubiegać się o specjalny zasiłek dla bezrobotnych w ramach pomocy społecznej. Warunkiem przyznania takiego świadczenia jest opłacanie składek nie krócej niż trzy miesiące, oraz brak środków do życia. Przez to pojęcie w Hiszpanii rozumie się dochody nieprzekraczające miesięcznie 75 proc. aktualnej minimalnej płacy.

WAŻNE ADRESY

www.inem.es (strona dostępna w kilku językach)

www.seg-social.es (strona dostępna w kilku językach)

www.barcelonakg.polemb.net (strona polskiego Konsulatu Generalnego w Barcelonie)

www.europa.eu.int (strona organizacji EURES)