W I kwartale 2009 r. pod obrady rządu zostaną skierowane założenia do reformy szkolnictwa wyższego - zapowiada prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć karierę naukową. Zmienią się np. zasady uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego. Resort zrezygnował, co prawda, z pomysłu likwidacji habilitacji jako odrębnego szczebla kariery naukowej, ale doktorzy, którzy będą ubiegać się o habilitację, nie będą musieli już zaliczać kolokwium i wykładu habilitacyjnego.

Zmienią się też zasady finansowania uczelni. Na większe dotacje (np. na infrastrukturę lub badania) będą mogły liczyć te najlepsze placówki, czyli krajowe naukowe ośrodki wiodące. O tym, które jednostki naukowe (np. wydziały szkół wyższych) uzyskają taki status, będzie decydował Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, złożony z przedstawicieli środowiska nauki i sektora gospodarczego.

- Najważniejszym kryterium oceny, czy dana jednostka kwalifikuje się jako ośrodek wiodący, będzie miała nauka i badania, a w dalszej kolejności także np. działalność dydaktyczna oraz współpraca z sektorem gospodarczym i zagranicznymi jednostkami naukowymi - tłumaczy prof. Barbara Kudrycka.