Dotacje na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych będą mogły wynieść maksymalnie 70 proc. środków niezbędnych do realizacji danego projektu, pozostałe 30 proc. będzie musiała pokryć jednostka realizująca program. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 kwietnia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku. Rozporządzenie czeka na publikacje w Dzienniku Ustaw, ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jak nas poinformowano w resorcie edukacji nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.

W tym roku na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży rząd chce przeznaczyć 107 mln zł.

- Ma to być aktywna pomoc edukacyjna dla uczniów. Wszystkie środki zostaną przekazane na różne formy zajęć edukacyjnych, m.in. kółka zainteresowań, zajęcia rekreacyjne czy sportowe - zapowiada Sylwia Sysko-Romańczuk, wiceminister edukacji narodowej.

O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Przygotowane przez nie projekty prowadzenia zajęć wezmą udział w konkursie ogłaszanym przez wojewodę. W ogłoszeniu o konkursie wojewoda określi rodzaje programów, które mogą liczyć na dofinansowanie, kryteria wyboru projektów i termin rozstrzygnięcia konkursu. Określi też wzór wniosku o dofinansowanie.

Oceny wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym dokona zespół powołany przez wojewodę. W jego skład wejdą cztery osoby, w tym przynajmniej po jednym przedstawicielu wojewody i kuratora oświaty. Na podstawie sporządzonej oceny wojewoda ogłosi listę projektodawców, którzy otrzymają dofinansowanie (wraz z wysokością dotacji dla poszczególnych projektów).

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl