W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że uzyskanie prawa do otrzymania stypendium szkolnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą dochód w rodzinie ucznia, który ubiega się o stypendium, nie powinien przekraczać kwoty 350 zł na osobę. Tymczasem student otrzymuje stypendium socjalne, jeżeli dochód w jego rodzinie nie przekracza 504 zł, czyli kwoty określonej jako kryterium dochodowe ustalone w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992).

Posłowie uważają, że takie różnicowanie kryteriów uprawniających uczniów i studentów do stypendiów o charakterze socjalnym nie jest uzasadnione. Chcą więc, aby miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający go do ubiegania się o stypendium szkolne, nie przekraczał kwoty 504 zł, czyli kwoty, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Dzięki takiej zmianie zwiększy się liczba uczniów, którzy będą mogli otrzymać pomoc. Środki na wypłatę dodatkowych stypendiów w kwocie 750 mln zł są zabezpieczone w budżecie państwa na 2007 rok w rezerwie celowej Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego.

Tomasz Zalewski

tomasz.zalewski@infor.pl