Wszyscy chyba wolimy , jak jest szybciej i prościej, bo oznacza to mniej kłopotów w załatwianiu spraw. Indywidualny numer konta do wpłacania składek będzie dużym uproszczeniem w kontaktach przedsiębiorców z ZUS. Nie przewidujemy, by nasi klienci mieli problemy po 1 stycznia 2018 r. z dokonywaniem płatności składkowych.
Pani redaktor Bożena Wiktorowska w swoim artykule z 19 stycznia pt. „Przedsiębiorcy zapłacą za błędy urzędników ZUS” wskazała na wiele możliwych problemów związanych z planowanymi od 1 stycznia 2018 r. zmianami w sposobie dokonywania płatności z tytułu składek. Omówione w publikacji problemy zostały podniesione przy okazji opiniowania projektu ustawy przez partnerów społecznych i instytucje publiczne, w tym Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i rzecznika finansowego. To niezwykle istotne, że instytucje i organizacje opiniujące wskazały na pewne mankamenty, które ich zdaniem może zawierać przygotowany projekt aktu prawnego. Po to właśnie mamy proces opiniowania, żeby uchronić się przed popełnieniem błędów i uniknąć komplikacji po wdrożeniu nowego prawa w życie. Rzecz jednak niezwykle ważna : cytowane przez redaktor Wiktorowską opinie pochodzą z pierwszego etapu opiniowania. Co to oznacza? Tyle że zostały już dokładnie przeanalizowane przez projektodawców i w większości uznane za zasadne, a co za tym idzie , wprowadzone do projektu ustawy. Pozwolę się jednak odnieść kolejno , do każdego ze wskazanych w artykule problemów, tak by nikt nie miał wątpliwości, że planowane do wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. uproszczenia w opłacaniu składek nie przysporzą przedsiębiorcom problemów.
W publikacji postawiono tezę, że to przedsiębiorca finalnie będzie musiał się zatroszczyć o to, by pozyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wygenerowany dla niego indywidualny numer rachunku, bo Zakładu nie obowiązują w tej materii żadne terminy. Teza ta jednak nie ma potwierdzenia w projekcie ustawy. Artykuł 3 precyzuje, że na ZUS spoczywa obowiązek przekazania płatnikom składek informacji o numerach rachunków składkowych. Wysyłkę korespondencji w formie papierowej Zakład planuje rozpocząć z początkiem października 2017 r., tak by do 31 grudnia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy wiedzieli , jaki od nowego roku będzie obowiązywał ich indywidualny numer rachunku dla wpłat z tytułu składek. Ci płatnicy, którzy posiadają zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), informację o numerze rachunku otrzymają drogą elektroniczną na ten właśnie profil. Dbając o to, by nikt nie miał wątpliwości co do zmian , jakie w płatnościach składkowych nastąpią 1 stycznia 2018 r., Z US będzie prowadził ogólnopolską kampanię informacyjną. Informację w sprawie indywidualnego numeru rachunku przedsiębiorca będzie mógł uzyskać w placówkach ZUS w całej Polsce.
Pan Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP, ma obawy dotyczące możliwych roszczeń Zakładu wobec przedsiębiorców, którzy wpłacą składki na stare, obowiązujące do końca tego roku rachunki bankowe. Pragnę rozwiać te obawy. Jeżeli od nowego roku wejdą w życie przepisy dotyczące indywidualnych rachunków, funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem bieżącego roku, co oznacza, że ewentualnie dokonane wpłaty wrócą do nadawcy. Od 1 stycznia 2018 r. żadna składka nie będzie mogła już wpłynąć na dotychczas funkcjonujące rachunki bankowe służące do obsługi składek. Każdy z działających w Polsce banków i każda ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będzie szczegółowo poinformowana o wprowadzanych przez ZUS indywidualnych rachunkach. Będziemy ściśle współpracować ze Związkiem Banków Polskich i Kasą Krajową SKOK. Instytucje finansowe nie będą więc od nowego roku obsługiwały starej formuły przelewów składkowych. Dlatego nie przewidujemy roszczeń z tytułu błędnego księgowania.
Co do kwestii obsługi nadpłat czy niedopłat wskazanej w publikacji, to również nie przewidujemy żadnych komplikacji, bo w zakresie obsługi nadpłat nie będzie żadnych zmian. Tak jak dotychczas będą one księgowane na poczet przyszłych składek lub na wniosek płatnika zwracane. Niedopłaty zaś będą proporcjonalnie pokrywane przy okazji kolejnych przelewów składkowych.
W porównaniu z pierwotnym projektem ustawy, obecny, wbrew zawartym w publikacji informacjom, zawiera już doprecyzowanie roli Z US jako dostawcy usług płatniczych (art. 1 pkt 14).
Na koniec poruszę jeszcze jedną niezwykle istotną hipotezę zawartą w omawianej publikacji. Mówi ona, że planowane wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. indywidualnych rachunków ma drugie dno i nie chodzi tu o korzyści dla przedsiębiorców, ale o zabezpieczenie ZUS przed roszczeniami firm. Roszczenia te maj ą zaś wynikać z niezidentyfikowanych płatności , jakie docierają do ZUS . Zapewniam, że nie obawiamy się roszczeń, mimo że niezidentyfikowane i źle opisane wpłaty rzeczywiście występują. To prawda, że „w ZUS powadzone są postępowania wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie źle lub błędnie opisanych wpłat”. Skąd one się biorą? Niestety z błędów po stronie płatników, błędów, które dzięki wprowadzeniu indywidualnych rachunków zostaną wyeliminowane. Dziś wystarczy bowiem, że płatnik wpisze błędny identyfikator w przelewie (NIP, REGON, PESEL), a składki z automatu już nie zostaną zaksięgowane i należy je przypisywać ręcznie w toku postępowania wyjaśniającego. Proponowane usprawnienie niweluje ten problem, bo identyfikator przedsiębiorcy będzie zawarty w przyporządkowanym mu przez ZUS indywidualnym rachunku.
Część niezidentyfikowanych dziś wpłat to także przelewy z zagranicy i zagranicznych instytucji finansowych, które nie mają możliwości wykorzystywania przy przelewach transgranicznych przeznaczonych do tego przelewów składkowych. Oznacza to, że takie wpłaty nie są automatycznie identyfikowane, co stanowi duży problem w księgowaniu. Ten kłopot także zniknie.
Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy to wyzwanie, a nie problem. ZUS, jeśli wkrótce zostaną przyjęte przez parlament omawiane zmiany, sprosta temu wyzwaniu.
Przedsiębiorcy już za niecały rok zyskają: jeden przelew zamiast czterech, własny identyfikator (NIP) wpisany w numer swojego rachunku składkowego, bieżący, jeszcze szybszy dostęp do własnych rozliczeń, a w niedalekiej przyszłości kolejne rozwiązania dobrze już sprawdzone na rynku płatności elektronicznych.