Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego) przystępuje do egzaminu maturalnego jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do lipca. Absolwent zdaje egzamin maturalny w swojej szkole macierzystej. Może być on jednak skierowany na część ustną egzaminu z języka obcego albo polskiego do innej szkoły, jeśli w macierzystej nie ma możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego z danego języka. W uzasadnionych przypadkach zdający może być skierowany do innej szkoły także na część pisemną egzaminu.
Przedmioty obowiązkowe
Osoba, która przystępuje do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej język polski i język obcy nowożytny, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych także egzamin z tego języka. W części pisemnej musi natomiast zdawać oba te przedmioty oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych – także egzamin z tego języka. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego. W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jeżeli zdający wybierze na egzaminie jako obowiązkowy przedmiot, który był nauczany dwujęzycznie, ma obowiązek przystąpić do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z tego przedmiotu w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania. Absolwent może również zdawać dodatkowo egzaminy z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy), język mniejszości etnicznej, język regionalny – język kaszubski, grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu pisemnego. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów pisemnych.
Przebieg egzaminu
Zdający ma obowiązek stawić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych do innych szkół również ze świadectwem ukończenia szkoły.
WAŻNE

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie internetowej www.cke.edu.pl
Maturzyści nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Zdający może natomiast korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego (jest on dostępny na stronie internetowej CKE – www.cke.edu.pl). Jak przebiega cześć pisemna egzaminu maturalnego, zdający już wiedzą, gdyż mają za sobą egzamin pisemny z języka polskiego. Natomiast egzamin ustny z języka polskiego (lub języka mniejszości narodowej) rozpoczyna się od okazania dokumentu tożsamości (lub dodatkowo świadectwa szkoły) oraz wejścia do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście. W sali przebywa jeden zdający, który w trakcie egzaminu może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji oraz planu prezentacji, który okazuje się do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A4. Musi być on podpisany imieniem i nazwiskiem zdającego. Z kolei w przypadku egzaminu z języka obcego maturzyści po wejściu na salę egzaminacyjną losują zestaw pytań. Zdający mogą otrzymać kartkę opatrzoną pieczęcią szkoły do robienia notatek, którą zwraca się po zakończeniu egzaminów.
Warunki zdania
Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej. Egzamin maturalny jest zaliczony, gdy zdający z każdego egzaminu obowiązkowego osiągnął co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Taką liczbę punktów trzeba zdobyć: • w części ustnej – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na zadeklarowanym poziomie, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych – także z egzaminu z języka mniejszości narodowej, • w części pisemnej – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotu do wyboru, a w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych – także z egzaminu z języka mniejszości narodowej. Dla zdających w tym roku bardzo istotna jest zasada, że egzamin maturalny uznaje się za zdany również wtedy, gdy maturzysta z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej nie uzyskał 30 proc. punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30 proc. punktów. Zasady tej nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej został unieważniony lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej. Podkreślić trzeba, że wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane, co bardzo istotne dla zdających, przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Natomiast wyniki części pisemnej ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną ogłasza dyrektor szkoły po ich otrzymaniu. Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy i wynik z części pisemnej ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Można się odwołać
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty egzaminu w części ustnej lub pisemnej (z danego przedmiotu) zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis naruszenia przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie sied-miu dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali albo w stosunku do poszczególnych maturzystów i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dodatkowy termin
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminów ustnych lub pisemnych maturzysta ma prawo zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Aby został on wyznaczony, zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą złożyć udokumentowany wniosek w tej sprawie najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, do dyrektora macierzystej szkoły. W przypadku egzaminu pisemnego dyrektor szkoły najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku przekazuje go dyrektorowi OKE. Dyrektor ma dwa dni na jego rozpatrzenie. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę okręgowej komisji na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, będzie go zaliczał w dniu ustalonym przez dyrektora CKE. W przypadku egzaminów ustnych wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu składa dyrektor szkoły. Egzamin taki powinien odbyć się do dnia zakończenia części pisemnej egzaminów maturalnych.
Świadectwo dojrzałości
Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez komisję okręgową. Świadectwa wydawane są, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu pisemnego z danego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie rozszerzonym i po raz pierwszy otrzymają świadectwo dojrzałości, oprócz wyniku uzyskanego z egzaminu na poziomie rozszerzonym, będą mieli na świadectwie odnotowany również wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów na poziomie podstawowym, z wyjątkiem informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka greckiego i kultury antycznej oraz języka kaszubskiego. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania wpisuje się 0 proc. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego taki wypis jak wyżej umieszcza się na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku z tego przedmiotu.
PRZYKŁAD: TRZEBA ZDOBYĆ 30 PROC. PUNKTÓW
Maturzysta zdał obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego (uzyskał 40 proc. punktów) i języka obcego (60 proc. punktów) oraz egzaminy pisemne z tych przedmiotów (oba na 40 proc. punktów). Z historii zdobył tylko 20 proc. punktów. Egzamin maturalny jest zdany, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego maturzysta otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Zgodnie z taką zasadą wspomniany maturzysta nie mógłby otrzymać świadectwa dojrzałości. Jednak w 2007 roku osoba, która uzyska takie wyniki zda maturę. Zgodnie bowiem z obowiązującą jeszcze tylko w tym roku regulacją maturzysta otrzyma świadectwo dojrzałości, nawet jeśli z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyska 30 proc. punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej uzyska łączną średnią co najmniej 30 proc. punktów.
PRZYKŁAD: ŚCIĄGANIE NA EGZAMINIE PISEMNYM
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy maturzysty lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu dyrektor szkoły przerywa jego egzamin, unieważnia go i nakazuje osobie takiej opuszczenie sali egzaminacyjnej. Dyrektor odnotowuje tę sytuację w protokole przebiegu egzaminu. Zdający, któremu w ten sposób przerwano egzamin, może przystąpić ponownie do egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej.
WAŻNE TERMINY DLA MATURZYSTÓW
4–23 maja 2007 r. – część pisemna egzaminu maturalnego 4–31 maja 2007 r. – część ustna egzaminu maturalnego 29 czerwca 2007 r. – przekazanie maturzystom świadectw, aneksów bądź informacji o wynikach
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO
Unieważnienie może nastąpić w następujących przypadkach: • stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu (unieważnia dyrektor szkoły), • naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu (unieważnia dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE), • stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań w części pisemnej (unieważnia dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE), • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku egzaminu pisemnego (unieważnia dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE).