Rozpatrywał on pytanie prawne sądu w Łodzi, czy przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, regulujące sposób obliczania odsetek, są zgodne z konstytucją.

Zgodnie z ustawą o ZUS wysokość odsetek za opóźnienia obliczana jest według zmiennej stopy procentowej, opartej na rentowności 52- tygodniowych bonów skarbowych. Sąd zwrócił uwagę, że odsetki te są niższe niż odsetki przysługujące w wypadku opóźnień w wypłacie świadczeń emerytalnych i rentowych.

Jednak zdaniem Trybunału taki sposób naliczania nie narusza równości wobec prawa. Obowiązek wypłaty odsetek za opóźnione składki - jak zaznaczył TK - ukształtowany jest niezależnie m.in. od tego, do jakiego funduszu powinny one trafić, oraz bez względu na płatnika składek i ubezpieczonego czy wielkość omawianej zaległości.

Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe i osoby, których składki odprowadzane są do OFE, nie mogą być - zdaniem Trybunału - uznane za podmioty, które powinny być traktowane w jednakowy sposób. Różni je bowiem m.in. etap ubezpieczenia, w którym się znajdują, rodzaj relacji z ZUS, skutki opóźnień dla sytuacji materialnej oraz charakter uprawnienia do otrzymania odsetek za zwłokę.

Odnosząc się zaś do różnicy wysokości odsetek wypłacanych przez ZUS w wypadku opóźnień w przekazaniu składek do OFE a opóźnień w wypłacie świadczeń emerytalnych i rentowych, Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że nie jest uprawniony do oceny zgodności różnych norm ustawowych.

W opinii Trybunału Konstytucyjnego zagwarantowanie wyższych odsetek za opóźnione świadczenia niż za opóźnione składki mieści się w granicach swobody ustawodawcy.