Rektor uczelni zatrudniającej ukaranego nauczyciela akademickiego niezwłocznie po uzyskaniu orzeczenia komisji dyscyplinarnej zarządza wykonanie kary dyscyplinarnej – wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz.U. nr 58, poz. 391). Nowe przepisy wchodzą dziś w życie. Zgodnie z rozporządzeniem, rzecznik dyscyplinarny po uznaniu, że wyniki postępowania wyjaśniającego dostarczyły dowodów do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, składa wniosek o ukaranie nauczyciela akademickiego. Przed złożeniem takiego wniosku obwiniony wykładowca ma prawo zapoznać się z jego treścią oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i wnioski dowodowe. O ukaraniu, uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego zdecyduje komisja dyscyplinarna. Od jej decyzji służy odwołanie do komisji dyscyplinarnej Rady Szkolnictwa Wyższego.