Nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych prowadzonych przez instytucje katolickie będą mogli otrzymywać nagrody ze specjalnych funduszy tworzonych w budżetach wojewodów oraz ministra edukacji – wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. Pedagodzy będą mogli także korzystać ze środków wojewodów i resortu oświaty przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego. Zasady wykorzystania tych środków określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów (Dz.U. nr 46, poz. 430). – To dobre rozwiązania. Dotychczas nie mogliśmy starać się o środki na wspieranie doskonalenia zawodowego, a wiele szkół katolickich to małe placówki, których nie stać na finansowanie np. nagród dla nauczycieli z własnych środków– mówi Marzena Dorsz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Złotowie (woj. dolnośląskie). Przygotowany przez resort edukacji projekt rozporządzenia potwierdza prawo nauczycieli szkół kościelnych do zaopatrzenia emerytalnego z FUS, ale zalicza ich do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Dodatkowo pedagodzy z takich placówek utracą prawo do odprawy, gdy będą przechodzić na emeryturę. MEN chce bowiem uchylić stosowanie wobec nich art. 87 Karty Nauczyciela, która przyznaje takie uprawnienie pedagogom pracującym w placówkach oświatowych. W Polsce istnieje 450 szkół katolickich, w których uczy około 8–10 tys. nauczycieli.