Kuratorzy oświaty będą mogli wydawać świadectwa dojrzałości absolwentom szkół ponadpodstawowych dla dorosłych po egzaminie przeprowadzonym przez specjalne komisje – wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych. Obecnie świadectwo dojrzałości może wydać tym osobom tylko dyrektor szkoły ponadpodstawowej. Tymczasem coraz więcej tego typu placówek ulega likwidacji i w przyszłości może zdarzyć się sytuacja, że na terenie jednego z kuratoriów oświaty nie będzie ani jednej takiej szkoły. – Przeprowadziliśmy symulację, z której wynika, że na naszym terenie do 2009 roku egzamin dojrzałości będzie zdawać około 300 absolwentów szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. Na pewno poradzimy sobie z nowym zadaniem – mówi Krzysztof Nowak z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Rozporządzenie zmieni także zasady wypisywania na świadectwach szczególnych osiągnięć uczniów. W ostatnich latach wielu rodziców występowało do dyrektorów szkół ze skargą, że nie wszystkie osiągnięcia ich dzieci, zdobywane poza placówkami edukacyjnymi, są odnotowywane na świadectwie szkolnym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem na świadectwie znajdą się tylko te osiągnięcia, które uczeń zdobył w placówce edukacyjnej (np. udział w konkursach szkolnych lub olimpiadach przedmiotowych).