Jeśli produkt lub usługa została sprzedana w grudniu 2016 r., a zapłata nastąpiła w styczniu br., to kwota ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinna być wyliczona w oparciu o najniższe wynagrodzenie z 2015 r.
Tak wynika z najnowszego stanowiska w sprawie wypełniania druku INF-U. To właśnie ten formularz powinna otrzymać firma, która ze względu na zbyt małą liczbę niepełnosprawnych pracowników płaci kary na rzecz PFRON, ale chce skorzystać z możliwości ich obniżenia, kupując produkt lub usługę od pracodawcy mającego prawo do udzielania ulg.
Jednak jak pisaliśmy ostatnio na łamach DGP, pracodawcy nie mieli pewności, jak prawidłowo wyliczyć jej kwotę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy w przypadku sprzedaży, która nastąpiła w grudniu ubiegłego roku, ale z terminem zapłaty przypadającym po 1 stycznia br., wysokość ulgi powinna być wyliczona na postawie najniższego wynagrodzenie jeszcze z 2015 r. czy już z 2016 r. Na potrzeby ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) przyjęto bowiem, że kwotą minimalnego wynagrodzenia w danym roku jest ta obowiązująca w grudniu roku poprzedniego.
Sytuację utrudniły informacje płynące z PFRON, bo ten początkowo wyjaśniał, że w takich przypadkach należy uwzględniać minimalną pensję z 2016 r., ale potem wskazał, że musi w tej kwestii poznać stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON). Pracodawcy wstrzymywali się więc z wystawianiem druków INF-U do czasu przedstawienia przez fundusz ostatecznej interpretacji przepisów. PFRON wskazuje w niej, że zgodnie z art. 22 ust. 8 i 9 wspomnianej ustawy do obliczenia kwoty ulgi przyjmuje się zatrudnienie i najniższe wynagrodzenie obowiązujące w miesiącu, do którego zaliczono przychód z tytułu zakupu produktu lub usługi. To też oznacza, że jeżeli do sprzedaży doszło w grudniu 2016 r., płatność uregulowano w styczniu br., a przychód z tego tytułu został zaliczony do poprzedniego miesiąca, to przy obliczaniu kwoty obniżenia należy brać pod uwagę najniższe wynagrodzenie z 2015 r. (pomniejszone o należne składki na ubezpieczenia społeczne).
– Dzięki tej odpowiedzi firmy wiedzą już, jak postępować. Szkoda tylko, że została udzielona tak późno, bo brakiem wiążącego stanowiska denerwowali się zarówno pracodawcy, jak i ich korzystający z ulg klienci – podkreśla Adam Hadław, dyrektor ds. problematyki pracodawców Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.