Jeśli produkt lub usługa została sprzedana w grudniu 2016 r., a zapłata nastąpiła w styczniu br., to kwota ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinna być wyliczona w oparciu o najniższe wynagrodzenie z 2015 r.
Tak wynika z najnowszego stanowiska w sprawie wypełniania druku INF-U. To właśnie ten formularz powinna otrzymać firma, która ze względu na zbyt małą liczbę niepełnosprawnych pracowników płaci kary na rzecz PFRON, ale chce skorzystać z możliwości ich obniżenia, kupując produkt lub usługę od pracodawcy mającego prawo do udzielania ulg.
Jednak jak pisaliśmy ostatnio na łamach DGP, pracodawcy nie mieli pewności, jak prawidłowo wyliczyć jej kwotę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy w przypadku sprzedaży, która nastąpiła w grudniu ubiegłego roku, ale z terminem zapłaty przypadającym po 1 stycznia br., wysokość ulgi powinna być wyliczona na postawie najniższego wynagrodzenie jeszcze z 2015 r. czy już z 2016 r. Na potrzeby ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) przyjęto bowiem, że kwotą minimalnego wynagrodzenia w danym roku jest ta obowiązująca w grudniu roku poprzedniego.