Przejście na emeryturę nie oznacza, że ubezpieczenie na życie jest nam już niepotrzebne. Można wykupić bezterminową polisę na życie dla seniora obejmująca ochronę życia lub życia i zdrowia. Można również inwestować swoje oszczędności w polisie inwestycyjnej lub wykupić dla wnuczka polisę posagową. Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem konkretnej oferty?

Obecnie na rynku funkcjonuje kilka ubezpieczeń dla seniorów, które można wykupić do 70., 75., a nawet 85. roku życia. Polisy te mają charakter bezterminowy i zazwyczaj po uzyskaniu określonego wieku (np. 86 lat) umowa ubezpieczeniowa staje się bezskładkowa.

Ochrona życia indywidualna lub małżeńska

Większość z tych produktów ma charakter typowo ochronny – senior ubezpiecza się na określoną sumę na wypadek swojej śmierci, a beneficjentami polisy są jego bliscy, którzy dzięki ubezpieczeniu otrzymują środki na godny pochówek seniora, nagrobek itp. Wysokość tych środków zależy od sumy ubezpieczenia. Polisa może być podpisana w wariancie indywidualnym lub małżeńskim – wtedy gdy umrze jeden z małżonków, drugi otrzymuje gwarantowane przez polisę środki, chyba że śmierć nastąpiła w okolicznościach objętych wyłączeniami (np. podczas dokonywania przestępstwa, w wyniku udziału w zamieszkach, aktach terrorystycznych, uprawiania sportu wysokiego ryzyka itp.). Pozostały przy życiu współmałżonek nadal może być objęty ochroną ubezpieczeniową w wariancie indywidualnym, pod warunkiem regularnego opłacania składek. Co istotne, w tego typu polisach nie jest wymagane wypełnianie ankiety medycznej, więc nabyć może ją praktycznie każdy, w zależności od zasobów finansowych. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia i jeśli nie jest ona zbyt wysoka, może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Dodatkowa ochrona zdrowia

Poza funkcją ochronną niektóre polisy oferują również ochronę na wypadek ciężkiego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Tak jest np. w przypadku polisy Spokój bliskich sprzedawanej przez konsorcjum ubezpieczeniowe działające pod marką Życie.Direct.pl. W razie ciężkiej choroby lub wypadku ubezpieczony otrzymuje wtedy do 75% sumy ubezpieczenia, polisa jest więc dla niego doskonałym zabezpieczeniem w razie problemów finansowych spowodowanych koniecznością kosztownego leczenia czy rehabilitacji. Tego typu polisa ubezpieczeniowa dla seniora daje jej właścicielowi poczucie, że nie jest całkowicie zależny od swoich bliskich i w razie poważnej choroby może samodzielnie opłacić swoje koszty leczenia, a w razie śmierci – zapewnić rodzinie środki na godny pochówek. Dla osób, które nie stać na opłacanie składek, tańszą opcją może się okazać przystąpienie do ubezpieczenia grupowego – wystarczy zasięgnąć rady agenta ubezpieczeniowego.

Możliwość inwestowania

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują seniorom możliwość inwestowania dodatkowych środków gromadzonych na polisie. To ciekawa opcja dla tych emerytów, którzy nadal pracują lub mają na tyle wysokie emerytury, że mogą sobie pozwolić na oszczędzanie i gromadzenie kapitału inwestycyjnego. Polisa umożliwia wypłatę do 10% środków, więc w zależności od ryzyka inwestycyjnego może stanowić dodatkowe źródło dochodów.

Innego typu inwestycją jest zakup polisy posagowej dla wnuka, pod warunkiem, że Fundator nie skończył 60 lat (niektóre polisy można zawrzeć tylko do 55. roku życia). Zgromadzone na polisie środki mogą zapewnić wnukowi dobry start w dorosłość, ale należy pamiętać, że odszkodowanie na wypadek śmierci Fundatora wypłacone będzie dopiero po osiągnięciu przez uposażonego 18. roku życia.