Zmiana statutu ZUS nie powoduje wygaśnięcia upoważnień do wydania decyzji – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Podważył tym samym pogląd wyrażony wcześniej przez Sąd Najwyższy.
W niniejszym przypadku Sąd Okręgowy w Krośnie umorzył sprawę z odwołania spółki przeciwko ZUS o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty składek na Fundusz Pracy. Stwierdził, że zaskarżona decyzja jest bezwzględnie nieważna, bo została wydana przez nieupoważnionego pracownika: jego upoważnienie oparte było na statucie, który został uchylony. I z tego względu – twierdził SO – wydanie wyroku stało się niedopuszczalne. Wyrażając pogląd o bezwzględnej nieważności decyzji ZUS, sąd I instancji przywołał fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 16 lutego 2016 r. ( sygn. I UK 84/15).
Postanowienie krośnieńskiego sądu zaskarżył ZUS. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał zażalenie za zasadne i uchylił orzeczenie, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Orzekł, że podstawą prawną udzielenia upoważnienia były przepisy rangi ustawowej, tj. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.121 ze zm.) oraz kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). W sytuacji, gdy nie zaistniały przewidziane wprost w upoważnieniu okoliczności powodujące jego wygaśniecie (tj. ustanie stosunku pracy, odwołanie lub zmiana upoważnienia), regulacje ustawowe leżące u podstaw tego umocowania nie uległy zmianie, a przepisy wykonawcze wprowadzające nowy statut były tożsame w treści do poprzednich, nie można uznać aby upoważnienie wygasło – wskazał sąd II instancji.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 13 lipca 2016 r., sygn. III AUz 45/16.