Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozważa wprowadzenie wymogu zatrudnienia po odbyciu stażu. Niewykluczone są też ograniczenia w liczbie lub częstotliwości korzystania ze stażu przez jedną osobę.
Tak wynika z odpowiedzi resortu na petycję nr 63 zawierającą postulaty zmian w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) w zakresie zasad organizowania staży dla bezrobotnych. Jej autor argumentuje potrzebę ich wprowadzenia tym, że dotychczas obowiązujące regulacje wbrew swoim założeniom nie służą nabywaniu praktycznych umiejętności przez osoby bezrobotne, ale prowadzą do ich wykorzystywania jako taniej siły roboczej. Aby temu zapobiegać, w petycji znalazła się m.in. propozycja wprowadzenia wymogu zatrudnienia po zakończeniu stażu – na okres wynoszący co najmniej połowę jego trwania. Obecnie podjęcie takiego zobowiązania po stronie pracodawcy ma charakter dobrowolny.
Kolejna kwestia, która zdaniem autora petycji powinna być zmieniona, to uniemożliwienie ponownego odbywania stażu przez tą samą osobę u tego samego pracodawcy. Wprawdzie teraz przepisy zawierają podobne zastrzeżenie, ale dotyczy ono tylko stażu na tym samym stanowisku.
Reklama
Okazuje się że te postulaty są zbieżne ze zmianami, nad którymi pracuje MRPiPS. Resort wskazuje, że analiza przepisów jeszcze trwa, ale wstępne rekomendacje przewidują wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w ilości lub częstotliwości staży podejmowanych przez jedną osobę. Ministerstwo rozważa też powiązanie skierowania na staż z wymogiem zatrudnienia jego absolwenta przez pracodawcę. Jednocześnie – jak zauważa Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej – nawet bez tego obowiązku, efektywność zatrudnieniowa stażu (liczona jako odsetek osób, które w trakcie jego trwania lub w ciągu trzech miesięcy od zakończenia znalazł pracę) systematycznie rośnie i w 2015 r. wynosiła 81 proc.
Mniejsze szanse na realizację ma natomiast propozycja zwiększenia wysokości stypendium stażowego z poziomu 120 do 150 proc. zasiłku dla bezrobotnych (w związku z wzrostem płacy minimalnej i wprowadzeniem stawki godzinowej). – Ze względu na ograniczone możliwości Funduszu Pracy nie jest obecnie możliwe zwiększenie jego kwoty – informuje Stanisław Szwed.