Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis.
Co do zasady z refundacji składek na ZUS mogą korzystać wszyscy niepełnosprawni z własną firmą, ale kwota zwracana przez fundusz jest uzależniona od poziomu dysfunkcji zdrowotnej. Zgodnie z art. 25a ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) zwrot należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 100 proc. przysługuje tylko osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wskazuje na jej umiarkowany lub lekki poziom, refundacja stanowi odpowiednio 60 i 30 proc. obowiązkowych składek. Dodatkowo warunkiem uzyskania zwrotu jest opłacenie należności do ZUS w całości przed złożeniem wniosku w PFRON.
Do ubiegania się o refundację służy druk Wn-U-G. Jak przypomina PFRON, niepełnosprawny przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby do pierwszego składanego w danym roku wniosku dołączyć dodatkowy dokument. Jest nim formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR (ten drugi dotyczy działalności prowadzonej w rolnictwie lub rybołówstwie). Wzory tych druków można znaleźć na stronie internetowej Funduszu. Co istotne, jeśli pierwszym w 2017 r. wnioskiem będzie nie ten o refundację składek za grudzień 2016 r., ale będący korektą jednego z wcześniej złożonych, to do niego należy dołączyć formularz informacji o pomocy de minimis.
Wniosek wraz z dodatkowym formularzem można przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji lub papierowej. W przypadku korzystania z tego drugiego rozwiązania dokumenty należy wysłać do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.