Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi dodatkowy konkurs, w którym gminy będą mogły starać się o dofinansowanie miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych.
Uruchomienie specjalnej edycji konkursu Maluch+ na 2017 r. przewiduje uchwała nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250 ). Dzięki niemu podmioty, które już mają lub zamierzają tworzyć placówki pozwalające na objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi, będą mogły otrzymać dotacje na jedno miejsce w wysokości do 500 zł, pod warunkiem że obniżą opłatę ponoszoną przez rodziców (maksymalny upust do 100 zł). Pozostałe środki prowadzący placówki będą mogli przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania.
Co do zasady, począwszy od 2018 r. kolejne edycje programu Maluch+ będą miały oddzielny moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania na dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Jedynie w 2017 r. (w związku z tym, że konkurs na dofinansowanie miejsc w żłobkach i klubach na ten rok został ogłoszony jeszcze w 2016 r.) do zrealizowania tego elementu programu „Za życiem” konieczne będzie ogłoszenie specjalnej edycji Maluch+.