Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi dodatkowy konkurs, w którym gminy będą mogły starać się o dofinansowanie miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych.
Uruchomienie specjalnej edycji konkursu Maluch+ na 2017 r. przewiduje uchwała nr 160 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250 ). Dzięki niemu podmioty, które już mają lub zamierzają tworzyć placówki pozwalające na objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi, będą mogły otrzymać dotacje na jedno miejsce w wysokości do 500 zł, pod warunkiem że obniżą opłatę ponoszoną przez rodziców (maksymalny upust do 100 zł). Pozostałe środki prowadzący placówki będą mogli przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania.
Co do zasady, począwszy od 2018 r. kolejne edycje programu Maluch+ będą miały oddzielny moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania na dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Jedynie w 2017 r. (w związku z tym, że konkurs na dofinansowanie miejsc w żłobkach i klubach na ten rok został ogłoszony jeszcze w 2016 r.) do zrealizowania tego elementu programu „Za życiem” konieczne będzie ogłoszenie specjalnej edycji Maluch+.
Powstawaniu placówek opieki, z których mogliby korzystać rodzice niepełnosprawnych dzieci, mają sprzyjać również zmiany w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Uchwała „Za życiem” zakłada bowiem, że zmodyfikowane zostaną przepisy regulujące zasady przyznawania jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia). Powiatowy urząd pracy, przyznając środki bezrobotnemu, który będzie chciał je spożytkować na założenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami dla niepełnosprawnych podopiecznych, zrobi to na preferencyjnych warunkach. Takie osoby nie będą musiały wykazywać, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie w urzędzie pracy nie miały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto podmiot prowadzący placówkę krócej niż rok nie będzie musiał zwracać całej dotacji, a jedynie proporcjonalnie do liczby miesięcy brakujących do osiągnięcia tego pułapu.
Bezrobotni będą mogli też zamiast jednorazowej dotacji otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności. Ponadto bez względu na rodzaj uruchomianego biznesu z dotacji i pożyczek na nowych zasadach skorzystają bezrobotni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Co więcej, działające już żłobki i kluby dziecięce z miejscami dla niepełnosprawnych lub takie, które zaczną dostosowywać się do ich potrzeb, będą mogły na szczególnych zasadach uzyskać z PUP refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Wreszcie od 2018 r. do PUP mają trafiać dodatkowe środki z Funduszu Pracy, które będą mogły przeznaczyć na realizację specjalnych programów aktywizacji rodziców i innych opiekunów osób niepełnosprawnych wracających na rynek pracy.