Osoby borykające się problemem z uzyskaniem od pracodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu powinny się zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy nie może nic zrobić w takiej sprawie.
Pracownik z prawem do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinien otrzymać od pracodawcy zaświadczenie potwierdzające staż pracy. W ten sposób sam może sprawdzić, czy ma uprawnienia do przejścia na emeryturę pomostową. Niestety pracodawcy nie zawsze chcą wydawać taki dokument. Tak stało się w przypadku jednej z naszych czytelniczek (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Kobieta szukała więc pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy. Bezskutecznie.
Reklama

Reklama
Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy, potwierdza, że pracodawcy są obowiązani do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia oraz wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. – Jednak kontrola realizacji tych obowiązków nie leży w naszej gestii – dodaje.
Andrzej Radzisław, radca prawny z Kancelarii Prawnej LexConsulting.pl, podpowiada, że w takiej sprawie warto zwrócić się o pomoc do ZUS.
– Ubezpieczony powinien wystąpić z pismem ogólnym do Zakładu o wskazanie okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Warto także poprosić o informację o okresach składkowych i nieskładkowych, ze szczególnym uwzględnieniem okresów choroby i pobierania zasiłków. W ten sposób można policzyć faktyczny staż uprawniający do wcześniejszej emerytury – tłumaczy Radzisław.
Zakład wyjaśnia, że podstawą sprawdzenia prawa do emerytury jest wniosek zainteresowanego. Artykuł 116 ust. 5 ustawy emerytalnej określa, że dołączyć do niego trzeba dokumenty uzasadniające prawo do świadczenia i jego wysokości. Zastrzega przy tym, że złożenie wniosku o ustalenie wyłącznie wymiaru okresów składkowych i nieskładkowych, w tym okresów wykonywania pracy w warunkach szczególnych, nie jest wnioskiem o przyznanie świadczenia, a tym samym na jego podstawie nie może zostać wszczęte postępowanie o emeryturę.
– Jeśli którykolwiek z warunków wymaganych do przyznania świadczenia nie jest spełniony, organ rentowy wydaje decyzję o odmowie jego przyznania, w której podaje podstawę prawną jej wydania i warunki wymagane do uzyskania świadczenia, o którego przyznanie wnosi ubezpieczony. Dodatkowo określa, jakie wymogi zostały spełnione oraz wskazuje, które okresy zatrudnienia nie zostały uznane za udowodnione i z jakiego powodu. W przypadku decyzji odmawiającej prawa do świadczenia ZUS nie oblicza wysokości emerytury – wyjaśnia Radosław Milczarski z Biura Prasowego ZUS.