Firmy, które do 30 czerwca 2016 r. wpłacały środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy na konto Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) po 20 dniu następnego miesiąca nie będą musiały płacić kar za ich nieterminowe przekazywanie.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FPS 4/16). Przesądza ona, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2016 r. początek siedmiodniowego terminu na wpłacenie pieniędzy z zaliczek podatkowych na ZFRON zaczyna się ostatniego dnia, w którym powinny one trafić do fiskusa, a nie od dnia wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Ta druga interpretacja przepisów była do tej pory stosowana przez PFRON oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, którzy przekazanie środków na ZFRON po 20. dniu następnego miesiąca traktowały jako nieterminowe ich wpłacenie na rachunek tego funduszu. To zaś skutkuje sankcją finansową sprowadzającą się do konieczności wpłacenia na rzecz PFRON kwoty stanowiącej równowartość 30 proc. tej, która zbyt późno trafiła na rachunek ZFRON.
Pracodawcy, mając na uwadze korzystną dla nich uchwałę NSA, zastanawiają się, czy kontrole ZFRON, które będą obejmowały okres do 30 czerwca ubiegłego roku (od tego dnia przepisy jednoznacznie wskazują, że środki na ZFRON trzeba płacić w ciągu siedmiu dni od wypłaty wynagrodzenia), będą przeprowadzane zgodnie z przedstawioną w niej wykładnią.
Jak zapewnia PFRON, informacja o wyroku NSA została przekazana wszystkim zespołom kontrolującym z poleceniem, aby przy ocenianiu terminowości wpłat na ZFRON stosowały się do jego treści. Fundusz wskazuje też, że obecnie prowadzi dziewięć kontroli w podmiotach, które prowadzą ZFRON. W czterech z nich czynności kontrolne już zakończono, ale nie zostały jeszcze podpisane protokoły kontroli. U wszystkich tych pracodawców zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przekazywania środków na ZFRON, ale zgodnie z uchwałą NSA nie zostaną one wykazane.
– Takie stanowisko PFRON jest pozytywne dla pracodawców i oby było stosowane w praktyce. Zgłosiła się bowiem do mnie firma, która otrzymała pismo z funduszu wzywające do wpłacenia 500 tys. zł kary za nieterminowe przekazywanie pieniędzy na ZFRON, a zostało ono wysłane 19 grudnia ubiegłego roku, czyli tego samego dnia, w którym NSA podjął uchwałę. Liczę więc na to, że fundusz jednak odstąpi od tego żądania – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy w poprzednich latach wpłacali kary za przekazywanie zaliczek podatkowych na ZFRON w terminie, uznanym potem przez NSA za prawidłowy, zastanawiają się nad tym, czy nie wystąpić przeciwko funduszowi do sądu z roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu.