Dowódca będzie miał 30 dni na wypłatę pieniędzy osobie służącej w Obronie Terytorialnej za utracony dochód wynikający ze stosunku pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Co do zasady służba w nowej formacji ma się odbywać w systemie weekendowym, tak aby nie kolidowała ona z pracą żołnierza Obrony Terytorialnej. W razie potrzeby armia może wezwać taką osobę na dłuższy okres do tzw. służby rotacyjnej. Wtedy trzeba będzie jej wypłacać rekompensatę za utracony dochód. W tym czasie pracodawca udzieli jej bezpłatnego urlopu. Zanim jednak dojdzie do wypłaty rekompensaty, żołnierz OT będzie musiał dostarczyć dowódcy zaświadczenie. Powinna być w nim ustalona wysokość kwoty wynagrodzenia w przeliczaniu na jeden dzień służby. Wyliczeń dokonuje pracodawca, jeśli służący w armii pracuje na etacie.
Ministerstwo Obrony Narodowej zadbało też o osoby prowadzące działalność gospodarczą. Stosownego wyliczenia w ich przypadku będzie dokonywał naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Z kolei dla rolnika służącego w Obronie Terytorialnej właściwy do wydania zaświadczenia o dochodach z działalności rolniczej będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dopiero po uzyskaniu takiego zaświadczenia można złożyć wniosek do dowódcy o wypłatę rekompensaty utraconych dochodów. Zgodnie z art. 119b ust. 3 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534) maksymalna rekompensata za dzień służby jest wyliczana według specjalnego algorytmu w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określane przez GUS i nie może być większa niż 515 zł.
Świadczenie pieniężne za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie ma stanowić kwotę 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu. Żołnierze, którzy będą wzywani na ćwiczenia raz w miesiącu w weekendy, będą mogli liczyć na około 200 zł uposażenia i co najmniej 320 zł miesięcznie świadczenia za gotowość pozostawania w tej formacji.
Etap legislacyjny
projekt w trakcie konsultacji