ZMIANA PRAWA - Placówki medyczne będą musiały informować NFZ o wykorzystaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych i karetek pogotowia.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Projekt rozszerza m.in. zakres danych, jakie placówki medyczne muszą przesyłać do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania do funduszu informacji dotyczących funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego, czyli karetek pogotowia. Zgodnie bowiem z ustawą z 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), dyrektor regionalnego oddziału NFZ jest zobowiązany do przekazywania wojewodzie danych związanych z funkcjonowaniem SOR oraz karetek pogotowia. Obecnie NFZ dysponował niepełnymi danymi na ten temat.

Ponadto projekt rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. nr 282, poz. 2814 z późn. zm.). Zgodnie z nim, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek wykonywania szczepień ochronnych dzieci i młodzieży. Dotychczas zadanie to było wykonywane przez pielęgniarki szkolne. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie projekt rozporządzenia nakłada na lekarzy rodzinnych obowiązek przekazywania do funduszu dodatkowych informacji o liczbie wykonanych szczepień w poszczególnych grupach wiekowych.

Resort zdrowia przychylił się do wniosku prezesa NFZ o przedłużenie okresu przejściowego o kolejny rok, w którym świadczeniodawcy nie muszą przekazywać do funduszu informacji o średnim przewidywanym czasie oczekiwania pacjentów np. w szpitalnych kolejkach.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl