W grudniu tego roku renciści oraz emeryci, którzy jeszcze nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić więcej niż w poprzednich trzech miesiącach, bez groźby zawieszenia lub obniżenia ich świadczeń. Jak wynika z komunikatu ZUS od 1 grudnia 2008 r. zwiększyła się kwota przychodu, powyżej której ich świadczenia będą zawieszane. Wynosi obecnie 3859,20 zł (dotychczas 3836,80 zł). Świadczenia te będą natomiast obniżane, jeśli przychód otrzymujących je osób przekroczy 2078,00 zł (dotychczas 2066,00 zł). Kwoty te odpowiadają odpowiednio 130 proc. i 70 proc. wynagrodzenia w III kwartale 2008 roku. Równocześnie ZUS podał, że kwoty graniczne przychodu za cały 2008 r. wynoszą odpowiednio 45 345,60 zł (suma kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2008 r.) oraz 24 416,90 zł (suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2008 r.). Dorabiający w tym roku emeryci i renciści muszą pamiętać o nich, rozliczając w przyszłym roku dochód osiągnięty w 2008 roku.

Od 1 grudnia 2008 r. do końca lutego 2009 r. będzie obowiązywać nowa kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (liczona od płacy za III kwartał 2008 r.). Wynosi obecnie 980,60 zł (dotychczas 885,50 zł). Kwota ta jest ważna dla osób pobierających rentę socjalną, które dodatkowo dorabiają. Ich przychody nie mogą przekroczyć tej granicy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie będzie podlegać waloryzacji w I kwartale 2009 r. ZUS podał także, że kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana od 1 grudnia wzrosła do 5937,10 zł (od września do listopada 5902,72 zł).