Od personelu placówki przeznaczonej dla uzależnionych od alkoholu będzie wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej pomocy takim osobom. Z kolei indywidualny plan wsparcia dla mieszkańca będzie opracowywany w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia.
Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964). Zawarte w nim zmiany dotyczą głównie wprowadzenia dodatkowych standardów dla placówek o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Jednak zaproponowane przez resort rodziny wymogi wzbudziły zastrzeżenia Ministerstwa Zdrowia, które do projektu zgłosiło liczne uwagi. Część z nich została uwzględniona.
Wśród zaakceptowanych zmian jest m.in. wydłużenie czasu potrzebnego na przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla uzależnionego od alkoholu pensjonariusza. Pierwotnie resort proponował, aby następowało to w ciągu miesiąca od jego przyjęcia do placówki, ale ostatecznie zgodził się na dwa miesiące. Będzie też obowiązywał wymóg przeszkolenia pracowników DPS w zakresie podstawowej pomocy dla alkoholików oraz zapewniania im kontaktu ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub inspektorem terapii uzależnień albo osobą, która skończyła szkolenie dotyczące oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Ministerstwo Rodziny nie zgodziło się natomiast na podniesienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (w pełnym wymiarze czasu pracy). Resort zdrowia proponował, aby wynosił 0,6 na jednego mieszkańca placówki, co pozwoli na prawidłową realizację programów terapeutycznych, ale zdaniem MRPiPS wskaźnik wynoszący 0,5 na jedną osobę będzie wystarczający. Ponadto resort nie zgodził się na wpisanie do rozporządzenia całkowitego zakazu wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu w DPS.